ALWERO

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszymi produktami. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące m.in. celów, rodzaju, zakresu i sposobu przetwarzania przez ALWERO Państwa danych osobowych.

Ilekroć w dokumencie jest mowa o RODO należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wykorzystanie przez ALWERO plików cookies, w tym sposób w jaki osoba korzystająca ze Strony (Odwiedzający) może zmodyfikować zakres i cel tego wykorzystania zostały uregulowane w udostępnionym na Stronie dokumencie Polityka cookies. Baner cookie automatycznie wyświetla się na Stronie podczas pierwszej wizyty Odwiedzającego, a następnie wskutek jego aktywności zostaje zminimalizowany i jest widoczny w sposób ciągły w lewym dolnym rogu ekranu (przycisk „Prywatność i cookies”) – umożliwiając dostosowanie wykorzystania plików cookies do preferencji Odwiedzającego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności jest integralną częścią „Regulaminu serwisu oraz „Regulaminu Sklepu Online”. Użyte w Polityce pojęcia zdefiniowane w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Sklepu Online mają takie samo znaczenie jak to przypisane im w tych dokumentach.

Przed udostępnieniem nam jakichkolwiek danych osobowych rekomendujemy zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu serwisu, a w przypadku dokonywania zamówień lub korzystania z prawa odstąpienia lub składania reklamacji także z Regulaminem Sklepu Online. Jednocześnie informujemy, że zapis do Newslettera, złożenie zamówienia lub korzystanie z Konta Użytkownika nie jest możliwe bez uprzedniego potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści tych dokumentów.

Polityka prywatności w żaden sposób nie modyfikuje uprawnień Klientów w zakresie rękojmi lub prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w stosunku do zapisów Regulaminu Sklepu Online, a jedynie doprecyzowuje i uzupełnia zapisy „Regulaminu serwisu” oraz „Regulaminu Sklepu Online” w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Wszelkie dane kontaktowe ALWERO wskazane są na Stronie

Do reklamacji w zakresie obowiązków ALWERO i uprawień Klientów wynikających z Polityki prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu w części dotyczącej Reklamacji.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o kontakt: shop@ealwero.com  

POZYSKIWANIE DANYCH

Pozyskujemy Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie udostępniacie, tj. w momencie:

 • korzystania ze Strony (dalej: KORZYSTANIE ZE STRONY);
 • dokonywania zakupów w Sklepie Online (dalej: KORZYSTANIE ZE SKLEPU ONLINE);
 • zakładania i korzystania z Konta Użytkownika (dalej: KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA);
 • inicjowanego przez Państwa kontaktu z ALWERO (niezwiązanego z konkretnym zamówieniem lub skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (dalej: prawo odstąpienia) lub prawem złożenia reklamacji) za pomocą telefonu, poczty email lub osobiście (dalej: KONTAKT Z ALWERO);
 • korzystania przez Państwa z prawa odstąpienia  w zakresie zakupionego Towaru – na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu Online (dalej: KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA);
 • korzystania przez Państwa z prawa do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego Towaru – na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu Online (dalej: KORZYSTANIE Z REKLAMACJI);
 • zapisu i korzystania z Newsletter’a – na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu (dalej: KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA);
 • korzystania z wtyczek do portali społecznościowych oraz Youtube – na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu (dalej: KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH);

KORZYSTANIE ZE STRONY

W przypadku każdego korzystania ze Strony serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP Odwiedzającego, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe), nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dokumentuje tzw. wywołanie strony.


Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i ulepszenia naszej oferty. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty i prowadzeniu statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych). Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu opuszczenia Strony.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z prowadzeniem naszej Strony oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Strony, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU ONLINE

W celu umożliwienia Odwiedzającym dokonania zakupów w Sklepie Online bez zakładania lub logowania się na Konto Użytkownika, ALWERO musi uzyskać dostęp do danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. identyfikację nabywcy Towaru, Miejsca dostawy zakupionych Towarów, danych koniecznych celem rozliczenia transakcji – zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Online. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem realizacji zamówienia.

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Państwa Zamówienia, w tym wystawienia stosownej faktury VAT (o ile taka opcja udokumentowania transakcji została przez Państwa wybrana). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z prowadzeniem Sklepu Online i obsługę Klienta oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Strony, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo dostęp do Państwa danych w ograniczonym zakresie uzyskują podmioty trzecie w postaci wybranego przez Państwa do opłacenia transakcji Operatora płatności bezgotówkowej oraz wybranego przez Państwa do obsługi dostawy zamówionych Towarów przewoźnika. 

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO równy jest okresowi realizacji zamówienia oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć z nim związek, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości).

KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA 

W celu umożliwienia Klientom  korzystania z funkcjonalności konta Użytkownika, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Online  przy wykorzystaniu uprzednio wprowadzonych przy realizacji poprzednich Zamówień lub zakładaniu Konta danych, ALWERO zawiera z Państwem umowę świadczenia usługi w postaci Konta Użytkownika, co związane jest z koniecznością pozyskania Państwa danych umożliwiających realizację tej umowy, w tym identyfikację posiadacza Konta – zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Online. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem rejestracji Konta i uzupełnienia Państwa danych. 

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o korzystanie z Konta użytkownika, w tym dokonania rejestracji w celu jego utworzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Korzystanie z Konta użytkownika jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa decyzji.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą Kont Użytkowników oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie strony internetowej, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. 

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO równy jest okresowi korzystania przez Państwa z usługi związanej z prowadzeniem Konta użytkownika. Rezygnacja zależna jest wyłącznie od Państwa decyzji i może nastąpić w każdej chwili poprzez usunięcie  konta, tj. poprzezkliknięcie w przycisk „USUŃ KONTO” udostępnionego po zalogowaniu się do Konta Użytkownika w zakładce MOJE KONTO. 


KONTAKT Z ALWERO 

Podczas Państwa kontaktu z ALWERO uzyskujemy dostęp wyłącznie do danych osobowych, które nam Państwo udostępnią, tj. np. imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

Wybór sposobu komunikacji oraz zakres udostępnionych nam przez Państwa danych jest całkowicie zależny od Państwa decyzji, a brak ich udostępnienia może wpłynąć na brak uzyskania wnioskowanych informacji, np. w przypadku zapytania dotyczącego kosztów wysyłki istotne jest uzyskanie danych umożliwiających dokonanie wyceny, a związanych z lokalizacją Miejsca dostawy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z ALWERO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów ALWERO w postaci komunikacji z osobą kierująca do ALWERO zapytanie.

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy ALWERO obsługujący zapytanie oraz dostawcy usług IT, z których korzysta ALWERO.

Państwa dane przetwarzać będziemy przez najkrótszy możliwy okres czasu od dnia złożenia zapytania, mając na uwadze czas konieczny do rozpatrzenia prośby lub wniosku Klienta oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z określonym zdarzeniem będącym przyczyną kontaktu, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. 

KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA 

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Online niezbędnym będzie złożenie przez Państwa stosownego oświadczenia i doręczenie go ALWERO. W związku z tym zobowiązani będziecie Państwo do udostępnienia nam danych umożlwiających realizację zgłoszonych nam żądań.  

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli skorzystanie przez Państwa z przepisów prawa dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą zwrotów oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Sklepu Online, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo w związku z koniecznością odesłania do nas zakupionego Towaru skorzystacie Państwo z usług wybranego przez siebie podmiotu, któremu zlecicie dostawę Towaru do ALWERO, jest to jednak odrębny od ALWERO administrator danych, którego wybieracie według własnego uznania, mając na uwadze zapisy Informacji o możliwości skorzystania z prawa odstąpienia.

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO uzależniony jest od uregulowanego przepisami prawa czasu możliwości skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także mając na uwadze czas konieczny do uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia Państwa oświadczenia w tym zakresie. 

KORZYSTANIE Z REKLAMACJI

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego Towaru na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Online niezbędnym będzie złożenie przez Państwa stosownego oświadczenia i doręczenie go ALWERO. W związku z tym zobowiązani będziecie do udostępnienia nam danych umożlwiających realizację Państwa prawa.  

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO w zw. z art.556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli skorzystanie przez Państwa z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady zakupionego Towaru. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą reklamacji oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Sklepu Online, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo w związku z ewentualną koniecznością odesłania do nas zakupionego Towaru może okazać się, że skorzystacie Państwo z usług wybranego przez Państwa podmiotu, któremu zlecicie dostawę Towaru do ALWERO, jest to jednak odrębny od ALWERO administrator danych, którego wybieracie według własnego uznania, mając na uwadze zapisy Procedury składania reklamacji.

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO uzależniony jest od uregulowanego przepisami prawa czasu możliwości skorzystania przez Państwa z przepisów regulujących prawną możliwość złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także mając na uwadze czas konieczny do uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia Państwa żądania. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

W celu skorzystania ze Sklepu Online:

 • poprzez zamówienie dostarczenia Towaru do wybranego przez Państwa Miejsca dostawy  ALWERO na Państwa wyraźne życzenie przekazuje udostępnione nam dane osobowe współpracującym z ALWERO firmom transportowym – w celu realizacji usługi dostarczenia zakupionych Towarów, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi przewozu, tj.:
  • DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, w Warszawie 02-823;
  • spółka z grupy kapitałowej Integer.pl
 • poprzez dokonanie zapłaty za zakupione Towary przy wykorzystaniu sposobów płatności oferowanych przez współpracujących z ALWEOR Operatorów płatności bezgotówkowych ALWERO przekierowuje Państwa na stronę płatności administrowaną przez takiego Operatora;

Firmy transportowe oraz Operatorzy płatności bezgotówkowych zwani są dalej: Partnerami. Dane osobowe udostępnione Partnerom są przetwarzane przez te podmioty na zasadach wynikających z ich wewnętrznych regulacji, na które ALWERO nie ma żadnego wpływu i w zakresie których rekomendujemy zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z określonych usług przez nie świadczonych. 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy kurierskie znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html

https://inpost.pl/polityka-prywatnosci#policy-inpost-pp

W momencie, w którym Klient staje się klientem Partnera administratorem jego danych osobowych w tym zakresie staje się Partner.

Państwa dane osobowe mogą ponadto zostać udostępnione organom administracji publicznej uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania takiego dostępu, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

NEWSLETTER


Jeśli zapiszą się Państwo do naszego Newslettera, wówczas będziemy korzystać z Państwa danych (tj.  wykorzystanego do subskrypcji adresu email)  w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i kolekcjach drogą elektroniczną – na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w przesłanej Państwu w ramach dystrybucji Newslettera wiadomości email. Po otrzymaniu Państwa rezygnacji udostępniony nam adres email zostaje usunięte z naszej bazy danych dotyczącej Newslettera.

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda, tj. art. 6 ust. 1 Lit. a RODO dotycząca otrzymywania od ALWERO informacji marketingowych drogą mailową. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą Newslettera oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą wysyłkę Newslettera, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. 

ANALITYKA INTERNETOWA

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Strona używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com), co służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 Lit. f RODO), polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Odwiedzających ze Strony– na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Odwiedzających ze Strony są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na Stronie anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć we wskazany powyzej  link, aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na Stronie. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

REKLAMA ZA POMOCĄ NARZĘDZI DO E-MARKETINGU

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą Stronę w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji korzystania zeStrony automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego Odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 Lit. f RODO),, polegającego na optymalnym działaniu Strony na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na Stronie w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.


Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem.
Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na Stronie używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) do prowadzonych przez ALWERO profilów w serwisach  społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn (dalej: Media społecznościowe), a także w serwisie Youtube. 

Wyświetlając  naszą Stronę Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Mediów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji Media społecznościowe otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie korzystacie Państwo z tych Mediów, w tym nie posiadacie zarejestrowanego tam profilu. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy dostarczającego Media społecznościowe i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z wskazanych serwisów społecznościowych, to usługodawca dostarczający dany serwis społecznościowy będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej Stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).


W przypadku wtyczki oraz materiałów video z Youtube  dostępnych na profilu ALWERO w tym serwisie aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających Stronę, chyba że odtworzą one konkretny materiał wideo.

Przetwarzamy dane osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły nasze profile w Mediach społecznościowych oraz na Youtube  lub publikowane w tych serwisach treści. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo (wskutek konkretnych ustawień prywatności stosowanych : w Mediach społecznościowych oraz na Youtube) nam udostępnili, tj. np. imię i nazwisko, nazwę użytkownika danego profilu w Mediach społecznościowych i udostępnione za pośrednictwem Państwa profili dane publiczne, pliki cookies i wygenerowane w oparciu o nie statystyki. W przypadku osób niezarejestrowanych w tych serwisach przetwarzanym wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

ALWERO jest współadministratorem danych osobowych osób, które korzystają z naszych profili w Mediach społecznościowych oraz na Youtube  w związku z posiadanymi na nich zarejestrowanymi profilami prywatnymi, jednakże w żaden sposób nie ma wpływu na regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.  

Wtyczki video dla Youtube udostępnia dostawca w osobie Google Inc. Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), przy czym podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych na Youtube znajda Państwo pod poniżej wskazanym adresem:

https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (USA) będącego dostawcą Instagrama oraz Facebooka regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanymi adresami:

https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, (Ireland) będącego dostawcą LinkedIn dla użytkowników  tego serwisu mieszkających na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanymi adresami:

https://privacy.linkedin.com/pl-pl?lr=1

Przetwarzanie w zakresie KORZYSTANIA Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIWYCH ma miejsce do czasu wycofania się przez Państwa z interakcji (konkretnych lub wszystkich) z konkretnym Medium społecznościowym lub serwisem Youtube lub wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu w tych serwisach lub jego usunięcia.

Źródłem Państwa danych osobowych jesteście Państwo Wy sami oraz wskazane serwisy. (w zakresie założonego tam przez Państwa profilu).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonymi przez nas profilami w Mediach społecznościowych oraz na Youtube, a także związanych z wykorzystaniem wtyczek jest  art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów ALWERO w postaci marketingu usług własnych ALWERO  w tym nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z sympatykami Marki, umożliwienie łatwego kontaktu z ALWERO, a także przekazywanie tym osobom wiadomości o charakterze marketingowym i informacyjnym, w tym celem budowania wizerunku Marki.

Pośrednim celem wykorzystania Państwa danych osobowych może być kwestia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Państwa lub ALWERO) – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu korzystania z mediów społecznościowych przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. ALWERO powołując się na swój uzasadniony interes polegający na ochronie jego praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) zastrzega sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Korzystanie z Mediów społecznościowych oraz serwisu Youtube, w tym udostępnianie za ich pośrednictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z nich osoby i dokonanych przez nią ustawień w zakresie prywatności. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadku korzystania z Mediów społecznościowych są: ALWERO, inni użytkownicy Mediów społecznościowych, wskazani dostawcy usług w postaci Mediów społecznościowych i serwisu Youtube,  osoby współpracujące z ALWERO w zakresie prowadzenia naszych profili w wymienionych serwisach.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA, W TYM W ZAKRESIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA, ZMIANY LUB USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH 

Każda osoba ma prawo żądania, by ALWERO przesłało przetwarzane przez nas dane osobowe wnioskującej osoby bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przetwarzane przez ALWERO dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane (dalej: modyfikacja danych) przez osoby, których dotyczą w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.

Dane podawane podczas kontaktu z ALWERO mogą zostać zmodyfikowane, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych może uniemożliwić kontakt ALWERO z Klientem, a w przypadku realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji lub zgłoszonego oświadczenia w zakresie realizacji prawa odstąpienia usunięcie pewnych danych nie jest możliwe do czasu zakończenia określonych przewidzianych prawem czynności.

Dane wykorzystywane przez Państwa do korzystania z Mediów społecznościowych mogą zostać przez nich zmodyfikowane na zasadach wskazanych przez podmioty  udostępniające te usługi, tj. wskazane serwisy społecznościowe, serwis Youtube. 

Modyfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz ALWERO.

Modyfikacja danych może wiązać się z powstaniem kosztów, o których mowa w postanowieniach Regulaminu Serwisu dotyczących korzystania przez Państwa ze świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi.

Każdy ma prawo zwrócić się do ALWERO z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, zwłaszcza w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały przez nas zebrane.

Udostępnianie lub przekazanie przetwarzanych przez ALWERO danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z ALWERO oraz przedstawieniu przez wnioskującego prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych danych osobowych oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nie możemy zmienić danych zbieranych automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą one do celów statystycznych.

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciw wobec ich przetwarzania zaistniałe wskutek złożonego przez Klienta lub Odwiedzającego żądania może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez niego z  udostępnionych funkcjonalności Strony, czy wtyczek lub profilu ALWERO w Mediach Społecznościowych i serwisie Youtube – w zależności od treści złożonego przez Klienta lub Odwiedzającego żądania.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ALWERO ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).

Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ALWERO niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza wskazanymi w Polityce prywatności, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby udostępniającej swoje dane, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej.

ALWERO przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Swoje obowiązki ALWERO wykonuje za pomocą wdrożenia odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wymaganych przepisami prawa i mając na uwadze możliwe ryzyka związane ze specyfiką branży w jakiej działa.

ALWERO zapewnia, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa;

Każda osoba proszona jest o niezwłocznie zawiadomienie ALWERO o wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem ze Strony, Sklepu Online, czy profilów ALWERO w Mediach Społecznościowych, a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych, a także wszelkich innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktem lub współpracą z ALWERO.

PLIKI COOKIES

 • Strona wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies).
 • Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika.
 • Cookies używane przez ALWERO są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Państwa urządzenie, za pomocą którego korzystacie ze Strony.
 • Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Cookies przez przeglądarkę, którą stosuje, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od ALWERO.
 • Celem dokonania stosownych ustawień ALWERO rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.
 • Szczegółowe zestawienie wykorzystywanych przez ALWERO plików cookies, ich nazwy oraz celu, dla którego są wykorzystywane, a także czasu ich wykorzystania znajdą Państwo w Polityce Cookies.
 • Komunikat dotyczący stosowanej Polityki Cookies oraz możliwości akceptacji cookies, ich weryfikacji lub rezygnacji z nich udostępniony jest w pasku wyświetlanym podczas zainicjowanej próby korzystania ze Strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zapoznanie się z Polityką prywatności oznacza, że zostaliście Państwo poinformowani o:

 • danych rejestrowych oraz danych kontaktowych ALWERO;
 • kategoriach przetwarzanych przez ALWERO Państwa danych osobowych;
 • celach przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania;
 • odbiorcach udostępnionych danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • okresie, przez który udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane;
 • prawie do żądania od ALWERO dostępu do udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawie do przenoszenia danych;
 • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • charakterze (dobrowolności lub obowiązku) udostępnienia danych osobowych ALWERO oraz konsekwencjach ich niepodania.

ALWERO jest uprawnione do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. 

Do zmiany Polityki prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu serwisu zawarte w postanowieniach końcowych, z zastrzeżeniem zapisów Polityki.

ALWERO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, nie korzysta również z podmiotów przetwarzających dokonujących takiego przekazania.

Państwa dane podczas ich przetwarzania przez
ALWERO nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na Stronie mogą Państwo znaleźć przekierowania do innych stron internetowych (tj. Mediów Społecznościowych, serwisu Youtube, Operatorów płatności bezgotówkowych) co ma na celu umożliwienie Państwu szybszego uzyskania interesujących Państwa informacji. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od ALWERO. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.