Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klientów, kontrahentów, wykonawców usług, osób zatrudnionych oraz kandydatów do pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ALWERO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy. Krajowskiej 1, 43-300 Hecznarowice. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: alwero@alwero.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • ▪  w celu zawarcia umowy z Administratorem oraz jej późniejszej realizacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • ▪  w celu zawarcia przez podmiot, który reprezentujesz umowy z Administratorem oraz jej późniejszej realizacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • ▪  w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które wnioskujesz, innych niż czynności określone powyżej lub w celu przeprowadzenia czynności, na które wyrażasz swoją zgodę (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 • ▪  w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z rodzajem prowadzonej działalności i realizacją zawartych przez Administratora umów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • ▪  w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład: (a) w celu przygotowania ofert handlowych, (b) w celach archiwalnych i dowodowych, (c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (d) w celu analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, (e) w celu badania satysfakcji klientów, (f) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, (g) w celu realizacji procesu reklamacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3. Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

dane osobowe identyfikujące daną osobę i pozwalające Administratorowi na przygotowanie ofert

dane identyfikujące lub weryfikujące daną osobę, tj. dane pozwalające stwierdzić lub sprawdzić tożsamość danej osoby lub podmiotu, na przykład w celu złożenia

zamówienia i podpisania z Administratorem umowy

 • ▪  dane dotyczące osób lub podmiotów potrzebne do zrealizowania obowiązków

  prawnych ciążących na Administratorze lub przetwarzane w ramach prawnie

  uzasadnionego interesu Administratora,

 • ▪  dane osobowe dotyczące przeglądania strony internetowej Administratora, które są

  pobierane zgodnie z Polityką Cookies i Polityką Prywatności lub indywidualnymi zgodami Klienta w danej sprawie.

4. Twoje dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • ▪  do Twoich danych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora, na przykład firmy: prawnicze, informatyczne, windykacyjne oraz inne podmioty, na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia danych osobowych

 • ▪  do danych mogą mieć również dostęp uprawnione podmioty trzecie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

5. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś osobą zatrudnioną lub świadczysz usługi dla Administratora, poza Europejski Obszar Gospodarczy, m.in.:

 • ▪  do Wielkiej Brytanii, co wynika z charakteru prowadzonej działalności. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnianą przez Wielką Brytanii.

 • ▪  do państw poza obszarem UE, z którymi Administratora łączą kontakty handlowe. Administrator dokłada należytej staranności w zakresie weryfikacji partnerów handlowych pod kątem stosowania przez nich odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony danych

osobowych.

6. Okres przechowywania danych przez Administratora:

 • ▪  w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie lub przez podmiot, który reprezentujesz umowy z Administratorem, przez okres jej obowiązywania

 • ▪  w zakresie przetwarzania danych, którego przesłanką jest zgoda na przetwarzanie, do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • ▪  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem przez siebie i realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący Administratora do wypełnienia tych obowiązków

 • ▪  w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.

7. Prawa osób których dane dotyczą:

 • ▪  prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych

 • ▪  prawo do przenoszenia danych

 • ▪  prawo do wycofania zgody, co oznacza, iż można w dowolnej chwili wycofać każdą

  zgodę, którą wyrażono, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (od złożenia takiej dyspozycji Administrator danych nie przetwarza danych we wskazanym przez osobę, której dane dotyczą celu)

 • ▪  prawo do sprostowania, uzupełnienia, danych osobowych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne

 • ▪  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego

 • ▪  prawo do sprzeciwu, które oznacza, iż w określonych sytuacjach można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

 • ▪  prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • ▪  prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia przetwarzania danych (prawo do bycia zapomnianym), które przetwarzane są przez Administratora danych bez uzasadnionych podstaw prawnych

 • ▪  prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi danych (np. innemu operatorowi).

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych w odniesieniu do większości procesów realizowanych przez Administratora nie opiera się na Twojej zgodzie i choć w wielu przypadkach jest dobrowolne, to jednak w celu przeprowadzenia danych procesów przetwarzania, niezbędne.

9. Źródłem danych w zdecydowanej większości przypadków są osoby, których dane dotyczą, są one zatem pozyskiwane bezpośrednio od osób, z którymi Administrator realizuje daną czynność prawną lub faktyczną, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie.

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez profilowanie, z wyłączeniem niektórych danych określonych użytkowników serwisu www.ealwero.com, które to procesy opisano w Polityce Prywatności i Polityce Cookies zamieszczonej na stronie internetowej Administratora.

11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.