OWU - Sprzedaż Detaliczna / Hurtowa

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z ALWERO SP. Z O.O. – wersja obowiązująca od dnia 01.10.2021

CEL DOKUMENTU 

 1. Celem niniejszego dokumentu (OWU) jest ustalenie ramowych zasad zawierania przez Kupujących nie będących jednocześnie Kupującymi uprzywilejowanymi umów sprzedaży z ALWERO, w tym składania i realizacji Zamówień oraz związanej z tym współpracy Stron.
 2. OWU obowiązują niezależnie od ilości i rodzaju zamawianego Towaru, a także charakteru wzajemnych świadczeń Kupującego oraz bez względu na fakt  czy przedmiotem sprzedaży jest Towar czy Towar brandowany.
 3. OWU stanowią integralną część każdego Zamówienia.
 4. ALWERO i Kupujący są odrębnymi od siebie podmiotami prawnymi, a żadne z zapisów OWU lub Zamówienia nie nadaje żadnej ze Stron umocowania do działania w imieniu drugiej Strony, jej reprezentowania jako przedstawiciel, pełnomocnik, agent lub wspólnik, w tym członek jakiegokolwiek konsorcjum lub spółki cywilnej.

DEFINICJE

Terminy użyte w OWU lub Zamówieniu mają następujące znaczenie: 

 1. ALWERO – Sprzedawca w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli spółka Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429.  
 2. OWU – niniejszy dokument.
 3. Kupujący – podmiot zawierający z ALWERO umowę sprzedaży, której treść precyzuje Zamówienie, a dokonujący zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 
 4. Kupujący uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający z ALWERO umowę sprzedaży, a dokonujący zakupu bezpośrednio związanego z swoją działalnością gospodarczą, jednakże dla której zakup Towaru nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do którego znajdują zastosowanie m.in. przepisy art. 3851-385Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży pomiędzy ALWERO, a Kupującym uprzywilejowanym może zostać zawarta wyłącznie przy wykorzystaniu infrastruktury Sklepu Online (https://ealwero.com/).
 5. Opiekun Klienta –  osoba, która w imieniu ALWERO prowadzi korespondencję mailową z Kupującym, w tym obsługuje proces składania i realizacji Zamówienia.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z ALWERO umowę sprzedaży,  dokonująca zakupu jako czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Umowa sprzedaży pomiędzy ALWERO, a Konsumentem może zostać zawarta wyłącznie przy wykorzystaniu infrastruktury Sklepu Online (https://ealwero.com/).
 7. dzień – dzień roboczy, czyli dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Logo – należy przez to rozumieć słowno-graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową i informacyjną Marki, numer prawa wyłącznego R.245108, a które to Logo wykorzystywane jest m.in. celem budowania wizerunku Marki, w tym brandowania Towarów, w Serwisie, w mediach społecznościowych, w materiałach marketingowych dotyczących Marki, opakowaniach oferowanych przez ALWERO Towarów.
 9. Marka – marka ALWERO, składająca się m.in. z renomy, nazwy, Logo, elementów komunikacyjnych, behawioralnych i wizualnych, które określają przedsiębiorstwo ALWERO.
 10. Towar – oferowany  i wyprodukowany przez ALWERO produkt lub produkty,  posiadający określone właściwości i specyfikację, oferowany przez Sprzedawcę Kupującemu i  przeznaczony do sprzedaży detalicznej lub hurtowej. Ilekroć w OWU mowa jest o Towarze należy przez to rozumieć zarówno Towar brandowany jak i niebrandowany, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wprost wskazano, że zapis dot. Towaru brandowanego.
 11. Towar brandowany –Towar  lub Towary oznaczone Logo oferowane przez Sprzedawcę i  przeznaczone do sprzedaży detalicznej lub hurtowej z pełnym zachowaniem brandowania .
 12. Towar niebrandowany – oferowany  i wyprodukowany przez ALWERO produkt lub produkty,  posiadający określone właściwości i specyfikację, oferowany przez Sprzedawcę i  przeznaczony wyłącznie do sprzedaży hurtowej na rzecz Kupującego, który sprzedawał będzie go po uprzednim poddaniu go procesowi brandowania i pod swoją Marką;
 13. Cena jednostkowa – cena jednostkowa netto Towaru znajdującego się w ofercie ALWERO, a wynikająca z przyjętego Cennika, oddzielnie dla Towarów brandowanych i niebrandowanych.
 14. Cennik – zbiór cen jednostkowych netto objętych ofertą ALWERO Towarów obowiązujących w momencie akceptacji Zamówienia przez ALWERO, umożliwiający kalkulację Ceny Zamówienia.
 15. Cena Zamówienia – ustalona przez Strony i wskazana w Podsumowaniu Zamówienia cena netto  za zamówione w ramach konkretnej umowy sprzedaży Towary, uwzględniająca ilość, jakość i rodzaj zamawianych Towarów, brandowanie lub jego brak, Miejsce i warunki dostawy lub Odbioru oraz Politykę rabatową.
 16. Polityka rabatowa – stosowane przez ALWERO zasady przyznawania upustów przekładających się na obniżenie Ceny jednostkowej objętych umową sprzedaży Towarów, a uwzględniająca dotychczasową i planowaną współpracę Stron, w tym jej przebieg (m.in. ilość, jakość oraz częstotliwość zamawianych Towarów).
 17. Miejsce dostawy – uzgodniony przez Strony adres dostawy objętego Podsumowaniem Zamówienia Towaru. W przypadku, gdy Towar nie jest odbierany osobiście przez Kupującego Miejsce dostawy  wskazane jest w liście przewozowym lub zleceniu transportowym.
 18. Miejsce nadania – adres siedziby ALWERO lub inny wskazany w liście przewozowym lub zleceniu transportowym jako adres nadania wskazanego w Podsumowaniu Zamówienia Towaru, wskazywany wyłącznie w sytuacji gdy Towar  nie jest wydawany Kupującemu w Miejscu odbioru.
 19. Miejsce odbioru – uzgodniony przez Strony adres osobistego odbioru objętego Podsumowaniem Zamówienia Towaru, mający zastosowanie, gdy Kupujący zdecyduje o osobistym odbiorze Towaru, tożsamy z adresem Miejsca nadania.
 20. Notyfikacja – powiadomienie skierowane do drugiej Strony w formie wiadomości email albo w sytuacji wprost wskazanej w OWU – w formie pisemnej. 
 21. Strony – ALWERO i Kupujący łącznie.
 22. Zamówienie – niewiążące dla ALWERO, sporządzone przez Kupującego oświadczenie woli przesłane ALWERO, a zmierzające do zawarcia konkretnej umowy sprzedaży na wybrane przez Kupującego Towary, stanowiące w świetle prawa ofertę.
 23. Podsumowanie Zamówienia – utrwalona mailowo treść konkretnej umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Alwero i Kupującym, precyzująca ilość i jakość będącego jej przedmiotem Towaru, w tym brandowanie lub jego brak oraz ustaloną przez Strony  Cenę Zamówienia, a także Miejsce i warunki dostawy lub Miejsce odbioru oraz ewentualne modyfikacje zasad wynikających z OWU przesłana do Kupującego w mailu zatytułowanym PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA.  
 24. Serwis – należy przez to rozumieć należący do ALWERO serwis internetowy pod adresem: https://ealwero.com/ którego celem jest m.in. promocja Marki oraz prowadzenie sklepu internetowego przeznaczonego dla Konsumentów i Kupujących uprzywilejowanych. 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie mailowo na adres: marketing@alwero.pl .
 2. Co do zasady korespondencja w sprawie Zamówienia jest prowadzona przez Kupującego z ALWERO przy udziale  przyporządkowanego do danego Kupującego Opiekuna Klienta i przy użyciu wskazanego przez niego adresu email lub nr telefonu.- Niedopuszczalne jest ustne składanie zamówień lub ustne modyfikowanie zawartych umów sprzedaży, za wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie ustne zostanie potwierdzone przez Kupującego mailowo lub ustna modyfikacja zostanie potwierdzona i zaakceptowana przez obie Strony mailowo.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Strony mailowo uzgadniają treść umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, w tym ilość i jakość Towarów, przewidywany czas, formę, miejsce i koszty ich dostawy lub odbioru, a także Cenę Zamówienia. 
 4. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta w momencie dojścia przez Strony do porozumienia co do wszystkich jej postanowień i otrzymania przez Kupującego maila zatytułowanego PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA.
 5. Kupujący zobowiązany jest w terminie  3 dni od momentu otrzymania Podsumowania Zamówienia do zapłaty na rzecz ALWERO Zaliczki, na zasadach wskazanych w OWU.
 6. ALWERO przystępuje do realizacji konkretnej umowy sprzedaży w momencie terminowego zaksięgowania na wskazanym w Podsumowaniu Zamówienia rachunku bankowym ALWERO kwoty  uzgodnionej przez Strony Zaliczki albo w przypadku decyzji o niewymagalności Zaliczki niezwłocznie.  
 7. Brak terminowej zapłaty ustalonej przez Strony Zaliczki oznacza odstąpienie przez Kupującego od zawartej z ALWERO konkretnej umowy sprzedaży.. 
 8. ALWERO ma prawo odmówić realizacji złożonego Zamówienia jeżeli faktura lub faktury VAT dotyczące poprzednich zrealizowanych przez ALWERO na rzecz Kupującego zamówień nie zostały uregulowane pomimo upływu terminu ich zapłaty.

ZALICZKA I PŁATNOŚCI

 1. Cena Zamówienia wskazana jest w Podsumowaniu Zamówienia i płatna jest na podstawie wystawionej przez ALWERO faktury VAT.
 2. Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia ALWERO danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym do udostępnienia numeru NIP.
 3. Do każdej wystawianej przez ALWERO faktury VAT zostaje doliczony należny podatek – na zasadach wynikających z obowiązujących i mających zastosowanie do konkretnej umowy sprzedaży przepisów.
 4. Ceny jednostkowe określone są w Cenniku i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania OWU w przypadku m.in. wzrostu kosztów produkcji Towarów, w tym podniesienia cen przez dostawców lub hurtowników, z usług których korzysta ALWERO.
 5. ALWERO informuje Kupującego o treści Cennika po złożeniu Zamówienia, a przed zawarciem konkretnej umowy sprzedaży.
 6. Zapłata Ceny Zamówienia, w tym Zaliczki może być dokonana wyłącznie przelewem na konto ALWERO wskazane w fakturze VAT.
 7. Przed przystąpieniem do realizacji konkretnej umowy sprzedaży Kupujący ma obowiązek dokonać wpłaty Zaliczki, chyba że obowiązek ten został wprost wyłączony w Podsumowaniu Zamówienia. 
 8. Kwota Zaliczki co do zasady wynosi 30% wartości Ceny Zamówienia brutto, a jej płatność zostaje udokumentowana poprzez mailowe przesłanie Kupującemu faktury zaliczkowej.
 9. Zapłata przez Kupującego pozostałej do uregulowania kwoty Ceny Zamówienia powinna nastąpić w terminie wskazanym na końcowej fakturze VAT.
 10. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym ALWERO.
 11. Faktury VAT obejmujące zakupione w ramach konkretnego zamówienia Towary zostają doręczone Kupującemu mailowo na adres mailowy, z którego złożono Zamówienie.
 12. Kupujący może zwrócić się do ALWERO z prośbą o przesłanie mu na jego koszt faktury VAT w formie papierowej. Mając na uwadze aspekty natury ekologicznej prosimy o podjęcie przemyślanych decyzji w zakresie wnioskowania o wysyłkę tradycyjną.
 13. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności. 
 14. Wskazany na fakturze końcowej VAT termin płatności wynosi co do zasady 30 dni kalendarzowych od jej wystawienia.
 15. W przypadku niedochowania terminu płatności ALWERO uprawnione jest do naliczania odsetek w wysokości określonej przepisami prawa dotyczącymi opóźnień w transakcjach handlowych.

WYSYŁKA I WYDANIE TOWARU

 1. Wysyłka zakupionego Towaru jest odpłatna bez względu na wartość Zamówienia. Kupujący może ustalić z ALWERO odbiór osobisty Towaru. 
 2. Koszt wysyłki Towaru zależy m.in. od lokalizacji Miejsca dostawy, ewentualnych opłat publicznoprawnych (w tym wszelkich podatków i ceł), obowiązującego cennika dokonującej dostawy firmy kurierskiej oraz w pełni obciąża Kupującego. 
 3. Umowę przewozu z firmą kurierską zawiera ALWERO, chyba że Strony co innego postanowią i zmodyfikują zapisy OWU dotyczące wysyłki Towaru. Modyfikacja taka musi znaleźć odzwierciedlenie w Podsumowaniu zamówienia lub zgodnych mailowych ustaleniach Stron.
 4. Towar, którego wysyłka organizowana jest przez ALWERO jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DHL International GmbH lub General Logistics System.
 5. Koszt wysyłki Towaru stanowi element składowy Ceny zamówienia.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia stanu zewnętrznego odebranego od firmy kurierskiej lub ALWERO Towaru i Notyfikacji wobec ALWERO jakichkolwiek nieprawidłowości.
 7. W przypadku wydania Towaru w Miejscu dostawy wszelkie zastrzeżenia Kupującego powinny zostać odnotowane na liście przewozowym, pod rygorem uznania, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń.
 8. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia opakowań, w tym w zakresie Towaru,  Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej doręczającego mu Towar do Miejsca Dostawy albo pracownika ALWERO wydającego mu Towar (w sytuacji odbioru osobistego).
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjeździe kuriera Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu, a także niezwłocznie dokonać Notyfikacji wobec ALWERO.
 10. Brak Notyfikacji ALWERO w zakresie dostrzeżonych przez Kupującego uszkodzeń opakowania lub Towaru w przeciągu 3 (trzech) dni od dnia wydania Kupującemu Towaru oznacza, że Kupujący akceptuje stan odebranego Towaru i jego opakowania w całości.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. ALWERO zapewnia najwyższą jakość oferowanych Towarów, z zastrzeżeniem umów sprzedaży dotyczących Towarów tzw. II gatunku. 
 2. ALWERO nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji w zakresie oferowanego Towaru.
 3. Konsumentom i Kupującym uprzywilejowanym, którzy dokonują zakupu Towaru bezpośrednio od ALWERO lub przy udziale Kupujących przysługują uprawnienia związane z tytułu rękojmi, wobec pozostałych Kupujących uprawnienia takie są wyłączone w maksymalnym dozwolonym przepisami prawa zakresie.

SIŁA WYŻSZA

 1. ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży lub niewykonanie takiej umowy przez ALWERO, w tym za powstałe w związku z tym szkody, jeżeli powyższe nastąpiło na skutek zaistnienia okoliczności siły wyższej.
 2. Siła wyższa w rozumieniu Umowy oznacza nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia zewnętrzne o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą ALWERO, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, klęski żywiołowe, pożary, epidemie, wojny, strajki, wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innego ustawodawstwa znacząco wpływającego na prawa i obowiązki obywateli, gospodarkę krajową, lokalną, branżową lub transport (w tym międzynarodowy), niezależnego od woli którejkolwiek ze Stron, którym nie można było zapobiec.
 3. ALWERO może powołać się na siłę wyższą, gdy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uzyskania informacji o szkodzie Kupującego lub braku możliwości wykonania lub należytego wykonania umowy sprzedaży oraz przyczyny takiego stanu rzeczy w postaci skonkretyzowanej siły wyższej poinformuje Kupującego poprzez stosowną Notyfikację.
 4. Jeżeli zaistnienie siły wyższej przyczyni się do obniżenia dostępności zakupionych przez Kupującego Towarów lub  możliwości ich wyprodukowania w ten sposób, że ALWERO nie będzie w stanie w części lub w całości wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Kupującego, wówczas ALWERO:
  1. zostanie zwolnione z realizacji podjętych zobowiązań umownych na okres utrzymywania się oraz w zakresie skutków wywołanych działaniem siły wyższej; 
  2. podejmie wszelkie możliwe, konieczne i ekonomicznie uzasadnione starania w celu ograniczenia zakresu skutków wynikających z wymienionych zakłóceń;
  3. wznowi wypełnianie swoich zobowiązań umownych, w miarę możliwości, po ustąpieniu okoliczności/zdarzeń siły wyższej. 
 5. Jeżeli sytuacja opisana w ust. 4 będzie utrzymywać się przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia Notyfikacji, o której mowa w ust. 3,  każda ze Stron ma prawo w terminie 2 (dwóch) tygodni od upływu rzeczonego trzymiesięcznego terminu do odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży.
 6. Odstąpienie powinno nastąpić w formie Notyfikacji.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 1. Towary oferowane przez ALWERO stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a ALWERO jest jedynym podmiotem, któremu przysługują do nich autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym  prawo do autorstwa utworu i jego oznaczenia przy wykorzystaniu Logo.
 2. Kupujący nabywając Towary nabywają również określone prawa majątkowe do konkretnych zakupionych egzemplarzy Towarów, tj. do ich odsprzedaży podmiotom trzecim.
 3. Wykorzystanie zakupionych Towarów, a w szczególności Towarów brandowanych, musi odbywać się z poszanowaniem przysługujących ALWERO praw własności przemysłowej oraz praw autorskich do utworów w postaci zaprojektowanych i wytworzonych przez ALWERO, a oferowanych do zakupu Towarów. 
 4. Nieuprawnione jest pozbawianie zakupionych Towarów brandowania, oznaczenia autorstwa lub dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, przeszyć czy modyfikacji, a także tworzenie utworów zależnych bez wiedzy i zgody ALWERO, nie dotyczy to modyfikacji dokonywanych na użytek osobisty nabywcy.
 5. Na mocy OWU Kupującemu nie zostaje przyznana żadna licencja w związku z wynalazkiem, patentem, prawem autorskim lub innym prawem własności przemysłowej lub intelektualnej przysługującym ALWERO.

MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA, STOSOWANE PRAWO I JURYSDYKCJA

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest Miejsce nadania albo Miejsce odbioru, w zależności od treści umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych z ALWERO jest prawo polskie z wyłączeniem Traktatu Wiedeńskiego z 11.04.1980 r.  
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów z Kupującymi jest sąd właściwy dla okręgu, w którym siedzibę ma ALWERO. 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA OWU

 1. OWU wchodzą w życie z dniem 01.10.2021 r .
 2. Treść OWU może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona za pośrednictwem Serwisu w każdym czasie, dodatkowo odnośnik do niej znajduje w stopce korespondencji email.
 3. ALWERO zastrzega sobie prawo do zmiany OWU.
 4. Zmiany w OWU mają zastosowanie do zamówień składanych po wejściu w życie tych Zmian.

DANE OSOBOWE

 1. Ewentualne dane osobowe udostępnione każdej ze Stron w związku z realizacją umowy sprzedaży będą przetwarzane przez drugą Stronę zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W związku z podjęciem działań mających na celu zawarcie umowy sprzedaży Towarów, a także w związku z realizacją takiej umowy, każda ze Stron przetwarzać będzie dane osobowe pracowników lub innych uprawnionych przedstawicieli drugiej Strony, w celu wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w celach kontaktowych, w celach związanych z obsługą i realizacją Zamówień i płatności, jak też w celach związanych z realizacją obowiązków publicznoprawnych Strony, w szczególności obowiązków podatkowych. 
 3. Udostępniane dane osobowe dotyczyć będą: imienia i nazwiska, stanowiska osoby, której dotyczą oraz służbowych danych kontaktowych takiej osoby.
 4. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, Strony niezwłocznie zawrą umowę o przetwarzaniu danych osobowych. 

POUFNOŚC

 1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy nieujawnionych do publicznej wiadomości, a udostępnionych mu w związku z współpracą z ALWERO informacji dotyczących Polityki rabatowej, przedsiębiorstwa ALWERO, w tym przebiegu procesu produkcji Towarów. 
 2. Kupujący zobowiązuje się do podjęcia działań potrzebnych do zachowania w tajemnicy wskazanych w ust. 1 informacji przez swoich pracowników, a także przez osoby trzecie, które z uwagi na powiązanie z Kupującym mogą lub uzyskały dostęp do takich informacji. Za działania i zaniechania takich osób Kupujący odpowiada jak za własne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Podsumowania Zamówienia, a OWU decydujące znaczenie mają postanowienia Podsumowania Zamówienia.
 2. Strony mogą wyłączyć poszczególne zapisy OWU w Podsumowaniu Zamówienia pod warunkiem co najmniej mailowego ustalenia takich zmian.
 3. Do wzajemnych zobowiązań Stron wynikających z OWU lub Podsumowania Zamówienia nie znajdują zastosowania żadne ogólne warunki współpracy Kupującego lub inne dokumenty dotyczące współpracy z Kupującym, a niepochodzące od ALWERO.
 4. Do umów sprzedaży zawieranych z Kupującymi nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zwłaszcza uregulowane w niej prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień Konsumentów z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy te mają zastosowanie do Kupujących uprzywilejowanych.
 5. Zapisy OWU nie mają zastosowania do  transakcji z Kupującymi uprzywilejowanymi lub Konsumentami.
 6. W stosunku do umów sprzedaży, których stronami są Kupujący, nie będący Kupującymi uprzywilejowanymi ALWERO wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi, w pełnym zakresie dopuszczonym przez Kodeks Cywilny.
 7. OWU obowiązuje również w przypadku stwierdzenia nieważności poszczególnych jego punktów. 
 8. Nieważne warunki OWU powinny być tak interpretowane, żeby móc osiągnąć cel zawieranej umowy sprzedaży przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.