Procedura reklamacji

Procedura składania i obsługi reklamacji

ALWERO jest odpowiedzialne względem Klienta będącego Konsumentem lub Klientem biznesowym uprzywilejowanym (w rozumieniu Regulaminu Sklepu Online), jeżeli sprzedany mu Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Nasza procedura reklamacji zawiera wskazówki umożliwiające jak najszybszą i spełniającą Państwa oczekiwania reakcję ALWERO na zgłoszone zastrzeżenia do zakupionego przez Państwa Towaru. 

Reklamację dotyczącą wad Towaru można składać w ciągu dwóch lat od daty ich zakupu. 

Wiele z poniżej opisanych czynności jest tylko rekomendowana. Reklamację możecie Państwo złożyć w dowolnej, wybranej przez siebie formie, musi jedynie jasno z niej wynikać kto składa reklamację, w zakresie jakiego Towaru oraz w zakresie jakich zastrzeżeń, a także jeśli mają Państwo jakieś preferencje odnośnie wskazania sposobu jej realizacji informację tym zakresie. 

Procedura obsługi reklamacji, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce OBSŁUGA KLIENTA (pobierz formularz) oraz w dziale PROCEDURA REKLAMACJI znajdującym się w stopce Strony. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do zapoznania się z pouczeniami zawartymi na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ oraz treścią Regulaminu Sklepu Online, którego niniejsza Procedura stanowi integralną część.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne możecie Państwo zgłosić jeżeli jesteście Klientem ALWERO będącym Konsumentem lub Klientem biznesowym uprzywilejowanym (w rozumieniu Regulaminu Sklepu Online) oraz zakupiliście Towar w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie Online.
 2. Reklamację można zgłosić:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: shop@alwero-wool.com ;
  2. bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym ALWERO (ul. Krakowska 1 43-330 Hecznarowice);
  3. za pomocą przesyłki listownej wysłanej na adres: Alwero sp. z o.o. ul. Krakowska 1 43-330 Hecznarowice.
 3. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości zakupionego Towaru zauważone w momencie jego odbioru (np. uszkodzenie opakowania Towaru zamówionego w Sklepie Online) prosimy zgłaszać także osobie, które dostarczyła Państwu Towar.
 4. Jeśli reklamacja jest zgłaszana za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wykonanie zdjęć zauważonych uszkodzeń lub defektów Towaru i załączenie ich do korespondencji. Nie jest to obowiązkowe, ale usprawni zainicjowany przez Państwa proces reklamacji i zmniejszy ryzyko kosztów odesłania Towaru, którego reklamacja jest niezasadna.
 5. W celu zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji oraz prawidłowej identyfikacji Klienta proponujemy skorzystanie z przygotowanego przez ALWERO wzoru formularza reklamacyjnego.
 6. W przypadku braku skorzystania z zaproponowanego formularza reklamacyjnego koniecznym jest zawarcie przez Państwa w przesłanym do nas żądaniu co najmniej następujących informacji:
  1. imię i nazwisko Klienta korzystającego z prawa do reklamacji;
  2. dane kontaktowe Klienta umożliwiające przekazanie mu informacji o otrzymaniu przez ALWERO żądania i sposobie jego rozpatrzenia.
  3. dowodów nabycia Towaru od ALWERO (np. wydruk z karty płatniczej, paragon, faktura, numer zamówienia lub faktury fiskalnej – w zależności od sposobu nabycia Towaru i wybranej formy płatności);
  4. nazwę Towaru, którego dotyczy zgłoszenie wraz z opisem wady;
  5. wybrany przez Klienta sposób realizacji reklamacji (w przypadku uznania jej za zasadną), tj.:
   1. wymiana Towaru na nowy;albo
   2. naprawy Towaru;albo
   3. obniżenie ceny Towaru;albo
   4. odstąpienie od umowy zakupu Towaru oraz zwrot środków – w sytuacji, gdy wada Towaru jest wadą istotną w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. uniemożliwia lub wyłącza normalne wykorzystanie Towaru);
 7. Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie dostarczenie do ALWERO reklamowanego Towaru (w szczególności gdy żądanie nie dotyczy obniżenia Ceny), poprosimy Państwa o przygotowanie go do wysyłki, a następnie na wskazany adres wyślemy Kuriera, który w uzgodnionym terminie odbierze reklamowany Towar na nasz koszt. Jeżeli taki sposób odebrania reklamowanego Towaru nie spełnia Państwa oczekiwań prosimy o odesłanie Towaru, na swój koszt, a my zwrócimy poniesione przez taką osobę koszty.
 8. Klient niezwłocznie otrzymuje od ALWERO potwierdzenie rejestracji reklamacji – w sposób w jaki złożył swoją reklamację lub jaki wskazał jako preferowany do kontaktu z ALWERO.
 9. ALWERO ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
 10. Jeżeli Państwa reklamacja okaże się zasadna, a jako preferowany sposób jej rozpatrzenia wskażecie Państwo roszczenia związane z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad ALWERO ma prawo odmówić spełnienia takiego żądania jeżeli zadośćuczynienie jemu:
  1. jest niemożliwe do spełnienia przez ALWERO –np. gdy Towar nie jest już produkowany/nie znajduje się w ofercie (przy wymianie) lub jego naprawa jest niemożliwa lub  
  2. wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń – oznacza to konieczność uwzględniania wartości rzeczy wolnej od wad czy też rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady.
 11. Odmawiając realizacji reklamacji w sposób preferowany przez Klienta ALWERO może zaproponować inne rozwiązanie. 
 12. Klient może w trakcie rozpatrywania reklamacji zmienić swój wybór jej rozstrzygnięcia i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny dopuszczalny prawem sposób. 
 13. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Towar nowy lub naprawiony odeślemy do Państwa na nasz koszt albo otrzymacie od nas zwrot należności za reklamowany Towar (w tym koszty dostawy) gotówką w Sklepie stacjonarnym lub na wskazane przez Klienta konto bankowe lub kartę.
 14. ALWERO jest zwolnione od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie Towaru w chwili jego zakupu, np. gdy zakupił Towar tzw. II gatunku, którego wada uwzględniona była w niższej cenie danego Towaru, o czym Klient wiedział decydując się na zakup.
 15. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana za zasadną reklamowany Towar wraz z wyjaśnieniem naszego stanowiska odeślemy na wskazany przez Państwa adres w stanie w jakim otrzymaliśmy go podczas inicjowania procedury reklamacyjnej. Koszty dostawy Towaru do ALWERO związane z zainicjowaniem procedury reklamacji pokrywa ALWERO.

Complaint Procedure

ALWERO is liable to the Client being a Consumer or a Privileged Business Client (within the meaning of TERMS AND CONDITIONS OF SHOPPING AT THE ONLINE STORE) if the Goods sold to the latter is burdened with a physical or legal defect.

Our complaint procedure contains guidelines allowing ALWERO’s reaction to reported reservations to the Goods purchased by you, in the fastest manner possible that meets your expectations. 

Complaints relating to the defects of the Goods can be filed within two years from their purchase. 

A lot of the activities described below is recommended only. You can file your complaints in any form chosen at your own discretion. However, it must be expressly stated who files a complaint, which Goods and reservations the complaint relates to and the preferred manner of the handling of the complaint if you happen to have such. 

The procedure of handling complaints, an example complaint form and the contact details of the Complaint Department are published on the Website in the  “CLIENT SERVICE AND CONTACT” tab (download the form) and in the “COMPLAINT PROCEDURE” section in the footer of the Website.. Feel free to contact us should you have any additional questions or concerns. 

We also encourage you to read the advice at https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ and the Terms and Conditions of the Online Store, of which this Procedure is an integral part.

 1. You can file complains if you are the Client being the Consumer or the Privileged Business Client (as per the Terms and Conditions of the Online Store) and you have purchased the Goods from ALWERO at the Stationary Store or the Online Store.
 2. Complaints can be filed:
  1. by electronic mail at shop@alwero-wool.com;
  2. directly at ALWERO’s Stationary Store (ul. Krakowska 1 43-330 Hecznarowice);
  3. by mail addressed to Alwero sp. z o.o. ul. Krakowska 1 43-330 Hecznarowice.
 3. Please report any reservations to the quality or quantity of the purchased Goods found upon its receipt (e.g. damaged packaging of the Goods purchased at the Online Store) to the individual delivering Goods to you as well.
 4. If a complaint is filed by electronic mail, please take photos of the found damage or defects of the Goods and attach them to the correspondence. This is not obligatory but it will facilitate the initiated complaint process and reduce the risk of you sustaining costs of the Goods being reshipped if the complaint is found unreasonable.
 5. To ensure efficient handling of complaints and proper identification of the Client, we suggest using the example complaint form prepared by ALWERO.
 6. If you do not use the suggested complaint form, you will have to include at least the following information in your complaint:
  1. full name of the Client filing the complaint;
  2. contact details allowing notifying the Client of successful delivery of the complaint and the manner ALWERO handles it;
  3. proofs of purchase of the Goods from ALWERO (e.g. a printout from a payment card statement, a receipt, an invoice, an order number or fiscal invoice number – depending on the manner in which the Goods have been purchased and the selected payment method);
  4. name of the Goods which the complaint relates to together with the description of the defect;
  5. your preferred manner of handling of the complaint (if it is found reasonable), i.e.:
   1. replacement of the Goods with new ones; or
   2. repair of the Goods; or
   3. reduction in the price for the Goods; or
   4. withdrawal from the contract of purchase of the Goods and a refund – if the defect of the Goods is a material damage as per the effective regulations (e.g. it prevents or excludes normal use of the Goods).
 7. If it turns out that it is required to deliver the Goods complained about to ALWERO (particularly when the complaint does not demand a reduction in the Price), please prepare them for shipment; subsequently, we will send a Courier who will collect the Goods from you at the set date at our expense cost. If you do not like the abovementioned manner of collection of the Goods complained about, send it back at your cost and we will reimburse you for your costs.
 8. ALWERO immediately confirms the registration of the complaint to the Client – in the manner in which the complaint has been field or in the manner which the Client specified as preferred for contact with ALWERO.
 9. ALWERO is obliged to handle complaints within 14 calendar days.
 10. If your complaint is found reasonable and your preferred method of handling it is the removal of the defect or the replacement of the goods with goods free from such a defect, ALWERO can refuse to satisfy such a demand if such a satisfaction:
  1. is impossible for ALWERO – e.g. when your Goods are not produced/sold anymore (in the case of the claim for replacement) or their repair is impossible; or  
  2. requires excessive costs compared to the other possible manner of handling – which makes it necessary to take into account the value of the thing free from defects or the type and magnitude of the found defect.
 11. When refusing to handle the complaint in the manner preferred by the Client, ALWERO can suggest another solution. 
 12. During the process of handling complaints, the Client can change the previously expressed as preferred manner of handling and demand that the Goods are brought to the condition where they meet the concluded contract in a different lawful manner. 
 13. If a complaint is found reasonable, we will send you the new or repaired Goods back at our cost or you will receive a refund for the Goods complained about (including the cost of delivery) in cash at the Stationary Store or to the bank account or card specified by the Client.
 14. ALWERO is not liable for implied warranty if the Client knew about the defect of the Goods at the time of purchase, e.g. if they purchased the so-called second-rate Goods, the lower price of which entails the defect, of which the Client knew when deciding to buy.
 15. If a complaint is found unreasonable, we will send the Goods complained about together with our justification to the address specified by you, in the condition in which we received it at the start of the complaint procedure. The cost of delivery of the Goods to ALWERO related to the start of the complaint procedure is sustained by ALWERO.