Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE ONLINE 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, który ma na celu wyjaśnienie zasad korzystania ze Sklepu online (https://ealwero.com/), będącego częścią platformy internetowej ALWERO https://ealwero.com/

Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin zakupów w Sklepie Online i jego załączniki, a zatem przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z jego treścią.

Dla Państwa wygody niektóre treści Regulaminu zakupów w Sklepie Online (zwany dalej: „Regulaminem Sklepu Online”) zostały wyłączone do oddzielnych dokumentów. Dzięki temu w przejrzysty sposób jesteście w stanie Państwo dotrzeć do interesujących Was w konkretnej sytuacji treści. Regulamin Sklepu Online należy czytać mając na uwadze treść:

 • Polityki prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) – regulującej kwestię przetwarzania przez ALWERO Państwa danych osobowych;
 • Politykę cookies – regulującej kwestię  wykorzystywania przez platformę internetową ALWERO plików cookies;
 • Regulaminu Serwisu – będącego regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wskazującego m.in. wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze Sklepu Online i Strony oraz kwestię świadczenia przez ALWERO usług przy wykorzystaniu Strony, w tym założenia oraz korzystania z Konta Użytkownika czy subskrypcji Newslettera.
 • Wzoru formularza odstąpienia od umowy– stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklepu Online, a jednocześnie przykładowy wzór oświadczenia Klienta o chęci skorzystania z przysługującego mu na mocy Przepisów dotyczących konsumentów prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Procedury reklamacji– regulującej kwestię zgłaszania roszczeń reklamacyjnych Klienta w stosunku do zakupionego od ALWERO Towaru.
 • Wzoru formularza reklamacyjnego– stanowiącego przykładowy wzór oświadczenia Klienta o chęci skorzystania z przysługującego mu na mocy Przepisów dotyczących konsumentów prawa do złożenia reklamacji ze względu na wady zakupionego Towaru.

Zwracamy uwagę na fakt, że:

 1. Sklep online prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 2. Sklep online zaadresowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. 
 3. Sklep online przeznaczony jest do dokonywania zakupów przez Klientów będących Konsumentami oraz Klientami biznesowymi uprzywilejowanymi w rozumieniu Regulaminu Sklepu Online. Do stosunków pomiędzy ALWERO, a Klientami biznesowymi niebędącymi Klientami biznesowymi uprzywilejowanymi zastosowanie mają udostępnione m.in. na Stronie internetowej ALWERO Ogólne warunki dotyczące współpracy z ALWERO (dalej: OWU).

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Online jest dostępny pod adresem: https://shop.alwero-wool.com/ .
 2. Właścicielem Sklepu online oraz Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów w trakcie korzystania ze Sklepu Online jest spółka Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO).
 3. Wszelkie dane kontaktowe ALWERO wskazane są w Regulaminie Sklepu Online oraz na Stronie w zakładce https://ealwero.com/) .
 4. Wszystkie stosowane lub rekomendowane przez ALWERO procedury związane z dokonywaniem zakupów w Sklepie Online, reklamacjami, prawem odstąpienia, przetwarzaniem przez ALWERO Państwa danych osobowych oraz kwestie związane z subskrypcją Newslettera lub wykorzystaniem przez nas mediów społecznościowych znajdziecie Państwo w odpowiednich zakładkach.

 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie Sklepu Online mają następujące znaczenie:

 1. Sklep online – należy przez to rozumieć sklep internetowy ALWERO będący własnością ALWERO dostępny za pośrednictwem Strony umożliwiający zawarcie przez Klienta oferowanego przez ALWERO Towaru na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;
 2. Przepisy dotyczące konsumentów – przepisy prawa regulujące nabywanie Towaru przez Konsumentów, z w szczególności zapisy art. 3851-385Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mające zastosowanie również do stosunków prawnych ALWERO z Klientami biznesowymi uprzywilejowanymi.
 3. Konsument– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zawierająca z ALWERO umowę sprzedaży Towaru, a dokonująca zakupu jako czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient biznesowy – podmiot zawierający z ALWERO umowę sprzedaży Towaru, a dokonujący zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do której Regulamin Sklepu Online nie ma zastosowania, a której współpracę z ALWERO regulują zapisy OWU. 
 5. Klient biznesowy uprzywilejowany – Klient biznesowy będący osobą fizyczną zawierający z ALWERO umowę sprzedaży Towaru, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup Towaru nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do którego znajdują zastosowanie wynikające z aktów normatywnych Przepisy dotyczące konsumentów.
 6. Klient – Konsument lub Klient biznesowy uprzywilejowany zawierający z ALWERO umowę sprzedaży Towaru przy wykorzystaniu platformy Sklepu Online.
 7. Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Logo –zarejestrowany słowno-graficzny znak towarowy chroniony prawem (numer prawa wyłącznego R.245108) , spełniający rolę marketingową i informacyjną Marki, wykorzystywany m.in. celem budowania wizerunku Marki, w tym oznaczania Towarów, na Stronie, w Mediach społecznościowych, w materiałach marketingowych dotyczących Marki, na opakowaniach oferowanych przez ALWERO Towarów.
 9. Marka – marka ALWERO, składająca się m.in. z renomy, nazwy, logo, elementów komunikacyjnych, behawioralnych i wizualnych, które określają przedsiębiorstwo ALWERO.
 10. Towar – oferowany i wyprodukowany przez ALWERO autorski produkt, oznaczony Logo, posiadający określone właściwości i specyfikację, oferowany przez ALWERO i przeznaczone do sprzedaży detalicznej na rzecz Klienta, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie nabyć zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Sklepu Online. 
 11. Cena Towaru – cena brutto jednej sztuki wybranego Towaru znajdującego się w ofercie Sklepu Online.
 12. Cena Zamówienia – wskazana w Podsumowaniu Zamówienia cena całkowita za zamówione Towary, do zapłaty której Klient zobowiązany jest dokonując zakupów w Sklepie Online, uwzględniająca ilość i rodzaj zamawianych Towarów oraz wybrane przez Klienta Miejsce i warunki dostawy, Koszt dostawy, a także ewentualne Rabaty,.
 13. Rabat – stosowane przez ALWERO zasady przyznawania upustów przekładających się na obniżenie Ceny Towaru. Przyjmuje postać akcji promocyjnej skutkującej obniżeniem Ceny jednostkowej wybranych przez ALWERO Towarów dostępnych w Sklepie Online lub możliwością skorzystania przez Klientów z Kodów rabatowych.
 14. Miejsce dostawy – wskazany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia adres dostawy objęty Podsumowaniem Zamówienia Towaru.
 15. Koszt dostawy – określona przez ALWERO opłata za dostawę wybranego przez Klienta Towaru do Miejsca dostawy, przy wykorzystaniu wybranego przez Klienta udostępnionego mu sposobu dostawy, którego wysokość jest widoczna m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez ALWERO wiadomości zawierającej Podsumowanie zamówienia. 
 16. Zamówienie – przesłane ALWERO przy wykorzystaniu infrastruktury Sklepu Online konkretne zamówienie Klienta na wybrany przez siebie Towar stanowiące w świetle prawa ofertę.
 17. Podsumowanie Zamówienia – przesłana Klientowi przez ALWERO wiadomość e-mail zatytułowana PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA stanowiąca:
  1. utrwaloną treść łączącej Strony (tj. ALWERO i Klienta) umowy sprzedaży Towaru precyzująca ilość będącego jej przedmiotem Towaru oraz Cenę Zamówienia, Koszty dostawy, Miejsce i warunki dostawy;
  2. odesłanie do dokumentów w postaci Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności, Regulaminu Serwisu;
  3. informację w zakresie przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z przykładowym wzorem oświadczenia o takim odstąpieniu;
  4. informację w zakresie przysługującego Klientowi prawa skorzystania z uprawnień reklamacyjnych w postaci Procedury reklamacji.
 18. Strona – należy przez to rozumieć należący do ALWERO serwis internetowy pod adresem: https://ealwero.com/, którego celem jest m.in. promocja Marki oraz prowadzenie Sklepu online. 
 19. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Klienta, który dokonuje zakupów przy użyciu Konta Użytkownika;
 20. Rejestracji – należy przez to rozumieć zespół czynności polegający na założeniu przez Klienta Konta Użytkownika (w tym skonfigurowanie Hasła) i umożliwieniu mu korzystania ze Sklepu online przy użyciu Konta Użytkownika, a dokonany z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie. 
 21. Formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz służący do założenia Konta Użytkownika, wykorzystywany przy Rejestracji, a zobowiązujący Użytkownika do podania następujących danych: 
  1. Adresu email Klienta;
  2. Hasła.
 22. Formularzu logowania – należy przez to rozumieć udostępniony za pośrednictwem Strony formularz służący do logowania do Konta Użytkownika, a zobowiązujący Użytkownika do podania następujących danych:  adresu email wykorzystanego przy Rejestracji oraz Hasła.
 23. Logowaniu – należy przez to rozumieć zespół czynności polegający na uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika – celem uzyskania dostępu do jego funkcjonalności.
 24. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć obsługiwany przez ALWERO i dostępny za pośrednictwem Strony, a utworzony wskutek Rejestracji profil Użytkownika i zabezpieczony Hasłem, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu adresu email podanego podczas Rejestracji. 
 25. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków liter, cyfr lub innych dowolnie wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji znaków, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Hasło musi być na tyle silne (skomplikowane), aby była możliwość jego zastosowania (system automatycznie informuje Klienta o jakości wybranego Hasła w skali od bardzo słabego do silnego i uniemożliwia wybranie Hasła bardzo słabego i słabego);
 26. Operatorze płatności bezgotówkowych – należy przez to rozumieć (w zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności):
  1. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu i podmioty zależne lub stowarzyszone –  przy wykorzystaniu serwisu płatności elektronicznych Paypal;
  2. PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 z siedzibą w Poznaniu i podmioty grupy kapitałowej PayPro –  przy wykorzystaniu serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.pl;
 27. Koszyku – należy przez to rozumieć element Sklepu online, gdzie Klient uzyskuje możliwość modyfikacji oraz wgląd w szczegóły dokonywanych przez siebie czynności w Sklepie Online,  tj. wybrane lub wskazane przez Klienta:
  1. Towary i ich ilość oraz parametry (rozmiar, kolor);
  2. Miejsce i sposób oraz koszty dostawy;
  3. dane konieczne do wystawienia faktury;
  4. sposób płatności;
  5. inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia
  6. Cenie Zamówienia, z uwzględnieniem naliczonych Rabatów. 

W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

Korzystanie ze Sklepu Online wymaga spełnienia takich samych warunków technicznych jak korzystanie ze Strony i zostało uregulowane w REGULAMINIE SERWISU, to samo dotyczy kwestii związanych z powiadomieniami PUSH, transmisją danych i cyberbezpieczeństwem, a także korzystaniem z Mediów społecznościowych i Newslettera.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU ONLINE

 1. Klient dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu online zawiera z ALWERO umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wydanie Klientowi Towaru zakupionego w Sklepie Online odbywa się w miejscu wskazanym podczas dokonywania zakupu przez Klienta albo w Sklepie Stacjonarnym – w zależności od wybranej przez Klienta opcji  dokonanej na etapie składania Zamówienia.
 3. Korzystanie ze Sklepu Online wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Klienta świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi – uczulamy na zapisy dotyczące tego tematu zawarte w REGULAMINIE SERWISU.
 4. Korzystanie ze Sklepu Online wiąże się z wykorzystaniem przez Klienta świadczonej przez Operatora płatności bezgotówkowych usługi dokonania bezgotówkowej płatności za Towar. Skorzystanie z takiej usługi możliwe jest wskutek przekierowania Klienta do strony wybranego Operatora płatności bezgotówkowych. Strona taka jest administrowana przez podmiot trzeci, całkowicie niezależny od ALWERO. W związku z powyższym Klient powinien mieć na uwadze, że:
  1. ALWERO nie jest dostawcą usług umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych;
  2. przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z płatności przy wykorzystaniu serwisu udostępnionego przez Operatora płatności bezgotówkowej, w tym dokonaniem przy jego udziale płatności bezgotówkowej proszeni będziecie Państwo o zapoznanie się ze stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania. Rekomendujemy szczegółowe zaznajomienie się z tymi dokumentami.
  3. w przypadku korzystania z opcji dokonywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności bezgotówkowych Administratorem danych osobowych osoby fizycznej w zakresie takiej transakcji jest konkretny Operator płatności bezgotówkowej.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce “MOJE KONTO”, pod adresem: https://ealwero.com/moje-konto/ .
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno zindywidualizowane Konto Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne, korzystanie ze Sklepu Online w żaden sposób nie jest uwarunkowane posiadaniem Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji i po zalogowaniu się na utworzone Konto Użytkownika:
  1. może zarządzać udostępnionymi ALWERO danymi osobowymi,
  2. może dokonywać w wygodny i szybki sposób zamówień na Towary w Sklepie online,
  3. ma dostęp do historii dokonanych przez siebie zakupów,
  4. może śledzić status swojego zamówienia;
  5. może zapisywać Towary, które przyciągnęły jego uwagę podczas wizyty w Sklepie Online a następnie modyfikować tą listę lub decydować się na przeniesienie zapisanych tam Towarów do Koszyka celem złożenia zamówienia lub udostępniać swoją listę osobom trzecim;
  6. może usunąć swoje Konto Użytkownika.
 5. Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
  1. przystępuje do korzystania z Konta Użytkownika dobrowolnie;
  2. wszelkie podanie przez niego celem dokonania Rejestracji dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym, a także dane udostępniane na potrzeby korzystania z funkcjonalności Sklepu Online są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  3. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sklepu Online, Regulaminu serwisu oraz Polityki Prywatności i Polityki plików cookies.
 6. Użytkownik, z zastrzeżeniem odmiennych zapisów Regulaminu Sklepu Online, może w dowolnym momencie zrezygnować́ z korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy ALWERO poinformuje go o zmianie Regulaminu Sklepu Online lub innego dokumentu, którego treść Użytkownik uprzednio zaakceptował w celu założenia Konta a która to zmiana nie zyska aprobaty Klienta.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika następuje przez kliknięcie stosownego przycisku oznaczonego „USUWANIE KONTA”, dostępnego po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, a znajdującego się w zakładce Moje Konto / Szczegóły konta
 8. Usunięcie Konta Użytkownika zostaje potwierdzone poprzez otrzymanie przez Użytkownika automatycznej notyfikacji mailowej – na podany przy Rejestracji adres e-mail.
 9. Usunięcie Konta Użytkownika nie wpływa na zawarte, a nierozliczone lub będące w trakcie realizacji Zamówienia Użytkownika – usunięcie danych osobowych Użytkownika możliwe jest dopiero po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich będących w trakcie realizacji Zamówień.
 10. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika oznacza zawarcie z ALWERO umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu prowadzenia Konta. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w REGULAMINIE SERWISU w dziale dotyczącym Usług.

ZAKUP TOWARÓW W SKLEPIE ONLINE

 1. Asortyment dostępny w Sklepie stacjonarnym nie zawsze pokrywa się z asortymentem dostępnym w Sklepie Online.
 2. Zakup Towarów w Sklepie Online możliwy jest przy użyciu Konta Użytkownika (ZAKUPY PRZY UŻYCIU KONTA) lub bez jego użycia (ZAKUPY BEZ UŻYCIA KONTA).
 3. Klient chcąc dokonać zamówienia wskazuje czy chce dokonać ZAKUPÓW PRZY UŻYCIU KONTA (wówczas niezbędne jest zalogowanie się na Konto Użytkownika) czy ZAKUPÓW BEZ UŻYCIA KONTA.
 4. Klient przed dodaniem Towaru do Koszyka zobowiązany jest do wskazania ilości, rozmiaru oraz koloru z dostępnych w ramach danego Towaru opcji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 5. Za pomocą znajdującego się przy Towarach dostępnych do zakupu w Sklepie Online przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” Klient umieszcza go w Koszyku.
 6. Brak możliwości dodania wybranego Towaru do Koszyka oznacza chwilowy brak dostępności Towaru w Sklepie Online i uniemożliwia jego zamówienie.
 7. Po umieszczeniu w Koszyku wszystkich wybranych Towarów i wpisaniu ewentualnych kodów promocyjnych Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „DO KASY”, co automatycznie przenosi Klienta do kolejnego etapu transakcji, w trakcie którego musi zdecydować czy:
  1. Dokonuje zakupu jako posiadający Konto Użytkownik;
  2. Dokonuje zakupu jako gość (Odwiedzający);
  3. Chce dokonać Rejestracji celem dokonania zakupu jako Użytkownik.
  4. Chce subskrybować Newslettera.
 8. Aby ALWERO mogło zrealizować zamówienie Klienta musi posiadać udostępnione mu przez niego, zgodne z prawdą i nie naruszające praw osób trzecich dane, tj.:
  1. Imię i nazwisko Klienta albo firmę (przy czym podanie firmy jest wymagane wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych uprzywilejowanych);
  2. Adres korespondencyjny – do wskazania na fakturze VAT;
  3. Numer NIP (wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych uprzywilejowanych);
  4. Adres Miejsca dostawy – w przypadku, gdy jest inny niż Adres korespondencyjny;
  5. Adres email;
  6. Nazwę, ilości i parametry zamawianego Towaru;
 9. Złożenie zamówienia w Sklepie Online możliwe jest dopiero po zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Sklepu Online (wraz z załącznikami, a zwłaszcza z Polityką Prywatności i Polityka plików cookies), przy czym w zakresie zakupów przy użyciu Konta Użytkownika Klient proszony jest o akceptację rzeczonych dokumentów wyłącznie podczas Rejestracji.
 10. Osoby dokonujące zakupów przy użyciu Konta Użytkownika mogą skorzystać z uprzednio wprowadzonych przez siebie podczas Rejestracji lub edycji Konta Użytkownika danych umożliwiających realizację zamówienia.
 11. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem wybranego Operatora płatności bezgotówkowej i w ten sposób finalizuje transakcję. 
 12. Niezależnie od wyboru formy płatności ALWERO prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA zawierającą PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA, wraz z wyszczególnionymi danymi dotyczącymi zamówionych Towarów (ilość, kolor, parametry), Miejsca, sposobu i przewidywanego Terminu dostawy, Kosztów dostawy, Ceny zamówienia, wybranego sposobu płatności oraz wszystkie przewidziane ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informacje i pouczenia. 
 13. Prosimy o bardzo dokładne czytanie treści dostępnego za pośrednictwem Sklepu online lub wiadomości email PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA przed dokonaniem płatności, gdyż będzie on zawierał treść umowy sprzedaży regulującą wzajemne zobowiązania Stron (tj. ALWERO oraz Klienta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwość co do treści informacji i zasad realizacji zakupu prosimy o uprzedni kontakt z ALWERO. 
 14. Termin dostawy towaru zdeterminowany jest rodzajem wybranego Towaru. Jako świadomy producent szanujący środowisko szyjemy Towary zgodnie z zapotrzebowaniem, minimalizując stan magazynowy. 
 15. Umowa sprzedaży Towaru w Sklepie online pomiędzy ALWERO, a Klientem zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że dobrowolnie zobowiązuje się do pokrycia wyszczególnionej w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA Ceny zamówienia oraz odbioru zamówionego Towaru.
 16. Klient dokonując zakupów w Sklepie Online ma również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie mu za pośrednictwem podanego adresu email informacji o ofercie, promocjach i usługach dodatkowych oferowanych przez ALWERO ( subskrypcji Usługi Newslettera).
 17. Procedura realizacji złożonego zamówienia, od której liczy się wskazany w mailowym POTWIERDZENIU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA przewidywany termin na jego dostawę, rozpoczyna się w momencie, gdy Klient dokona płatności Ceny zamówienia. 
 18. Dokumenty dostarczane przez ALWERO Klientom w trakcie dokonywania i realizacji Zamówienia będą następowały w drodze doręczeń wiadomości email na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, w tym wiadomości zawierających załączniki w postaci plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader możliwego do pobrania na stronie niezależnego od ALWERO dostawcy osobie  Adobe Systems Software Ireland Limited, tj. na stronie: www.get.adobe.com/pl/reader/otherversions/. Przed pobraniem udostępnionego przez Adobe Systems Software Ireland Limited oprogramowania rekomendujemy zapoznanie się ze stosowaną przez ten podmiot polityką prywatności i zasadami funkcjonowania. 
 19. W przypadku powstania szkody w majątku ALWERO na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w wysokości jaka dozwolona jest mając na uwadze bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 20. Towary sprzedawane przez ALWERO pakowane są fabrycznie według norm producenta. 

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Online są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT). 
 2. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Online Towarów Rabatami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności. 
 3. Koszty Dostawy są dostępne dla Klienta w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Dokonując transakcji w Sklepie Online Klient może wybrać spośród następujących form płatności:
  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal;
 5. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.
 6. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, która jest właścicielem serwisu PayPal. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej, a w przypadku płatności BLIK warunkiem koniecznym jest również dostęp do aplikacji mobilnej, której wydawcą jest bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy.
 7. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy24.
 8. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayPal, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, która jest właścicielem serwisu PayPal.
 9. Do zakupionych Towarów ALWERO dołącza dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.
 10. Klient ma 24 godziny na dokonanie płatności za zamówiony Towar. Jeśli Cena zamówienia nie zostanie w tym czasie zaksięgowana na koncie ALWERO lub Operator płatności bezgotówkowej nie poinformuje ALWERO o akceptacji płatności Klient otrzyma mailowe powiadomienie, że brak zapłaty Ceny zamówienia w wyznaczonym mu dodatkowym terminie spowoduje odstąpienie ALWERO od zawartej umowy, w tym anulowanie zamówienia. 

DOSTAWA TOWARU I CZAS REALIZACJI

 1. Obowiązek uiszczenia Kosztów Dostawy spoczywa na Kliencie.
 2. Dostawa Towaru zamawianego w Sklepie Online realizowane jest zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na terenie Unii Europejskiej.
 3. ALWERO udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym;
  2. Dla Przesyłek krajowych (tj. na terytorium Polski):
   1. przesyłka kurierska – DHL;
   2. przesyłka do paczkomatu InPost;
  3. dla przesyłek zagranicznych (tj. na terytorium Unii Europejskiej):
   1. przesyłka kurierska – DHL.
 4. Przesyłki do paczkomatu InPost  są ściśle ograniczone, co do gabarytów, przez co ta forma wysyłki nie jest dostępna dla zamówień dotyczących większej ilości Towarów lub większości produktów z kategorii DOM.
 5. ALWERO może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.
 6. Przygotowanie Zamówienia do wysyłki lub odbioru w Sklepie Stacjonarnym zajmuje nam maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. 
 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji:
  1. odbioru w Sklepie Stacjonarnym Klient może odebrać zakupione przez siebie Towary w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego, od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację, że zamówienie jest gotowe do odbioru;
  2. dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia zakupionego Towaru;
  3. dostawy do paczkomatu InPost, jest zobowiązany odebrać zakupione Towary w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości zawierającej informację, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 8. Jeśli Klient nie odbierze zakupionych Towarów we wskazanych w ust. 7 lit. b i c terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, zakupiony Towar zostanie zwrócony ALWERO, które jest uprawnione wówczas do odstąpienia od umowy sprzedaż. 
 9. Z prawa do odstąpienia od umowy z Klientem ALWERO może skorzystać w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia zgodnie z ust. 7 lit b lub c. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, ALWERO jest zobowiązane powiadomić o tym Klienta.
 10. ALWERO powiadomi Klienta o swojej decyzji w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności – w ten sam sposób, jakiego Klient użył do opłacenia zakupionego Towaru.
 11. W chwili dostarczenia zakupionego Towaru do Miejsca dostawy ALWERO zaleca sprawdzenie czy Towar nie jest wadliwy, a jego opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Towaru ALWERO zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i niezwłoczny kontakt z ALWERO celem zainicjowania procedury reklamacji.
 12. Termin realizacji dostawy przez firmę kurierską InPost lub DHL wynosi 2 (dwa) dni robocze dla przesyłek krajowych i 7 (siedem) dni roboczych dla przesyłek międzynarodowych – od momentu nadania paczki przez ALWERO.
 13. W okresach przedświątecznych oraz wzmożonej aktywności kurierskiej terminy dostawy przez przewoźnika mogą wydłużyć się i są niezależne od ALWERO. 

NEWSLETTER I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Procedura korzystania z Newslettera i profilów ALWERO w Mediach społecznościowych dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu i zawarta w Regulaminie Serwisudostępnego na Stronie

REKLAMACJE

 1. ALWERO jest zobowiązana dostarczyć Klientowi zakupiony przez niego Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 2. ALWERO nie świadczy usług posprzedażowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Towary.
 3. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar ma wady fizyczne lub prawne Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy) i złożyć reklamacje.
 4. Procedura obsługi reklamacji dotyczących Towaru jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Online, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu: PROCEDURA REKLAMACJI.
 5. Procedura obsługi reklamacji dotyczących Towaru, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „PROCEDURA REKLAMACJI” w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT oraz dodatkowo w stopce Strony. 

FUNKCJONOWANIE STRONY I SKLEPU ONLINE

 1. ALWERO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony i Sklepu Online. 
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony lub Sklepu Online Klient może zgłaszać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@alwero-wool.com .
 3. Funkcjonowanie Strony oraz Sklepu Online, w tym zasady świadczenia przez ALWERO przy ich udziale usług elektronicznych, funkcjonowanie Konta Użytkownika, procedura obsługi reklamacji dotyczących funkcjonowania Strony oraz Sklepu Online jest integralną częścią Regulamin Serwisu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU 

 1. Klient, który zawarł z ALWERO umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Online ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu Towaru.
 2. Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Online, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu: INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY .
 3. Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, przykładowy formularz odstąpienia od umowy oraz dane kontaktowe ALWERO umieszczone są na Stronie w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT oraz w stopce Strony w dziale ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU
 4. . Klient zawierając z ALWERO umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Online otrzymuje na podany przez siebie jako daną kontaktową adres email dokumenty pdf w postaci: Informacji o możliwości odstąpienia od umowy oraz przykładowego Wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

PRZYMUSOWE USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Na zasadach wskazanych poniżej ALWERO może pozbawić́ Użytkownika prawa do korzystania z Konta Użytkownika. Może to nastąpić w przypadku:
  1. wykorzystywania przez Użytkownika (lub osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika) Strony lub Konta Użytkownika:
   1. do dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   2. w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ALWERO.
  2. przesyłania przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony lub Sklepu Online niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  3. podania przez Użytkownika niezbędnych dla dokonania Rejestracji danych w postaci, która budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą;
  4. gdy cel dokonanej Rejestracji lub sposób korzystania przez Użytkownika z Konta Użytkownika lub Strony jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem ich funkcjonowania;
  5. ALWERO otrzymała zawiadomienie od organu administracji publicznej świadczące o bezprawnym charakterze podanych przez Użytkownika danych lub związanej z nimi działalności;
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności lub Regulaminu Serwisu;
  7. powzięcia przez ALWERO sprawdzonej wiadomości o braku możliwości zgodnego z prawem korzystania z Konta Użytkownika, np. wskutek braku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Skorzystanie przez ALWERO z prawa do usunięcia Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie po uprzednim mailowym poinformowaniu Użytkownika o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w ust. 1 pkt a – g i wyznaczeniu mu jednocześnie co najmniej 14 dniowego terminu do ich zaprzestania lub przyjęcia stanowiska w sprawie, które pozwalać będzie na uznanie, że nie doszło do naruszenia Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności lub Regulaminu Serwisu we wskazanym zakresie.
 3. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w ust. 1 pkt a – g lub nie prześle stanowiska w sprawie, które pozwalać będzie na uznanie, że nie doszło do naruszenia Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności lub Regulaminu Serwisu we wskazanym zakresie, ALWERO ma prawo do usunięcie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej nie wpłynie to w żaden sposób na będące w trakcie realizacji lub wykonane zamówienia Klienta. 
 4. Użytkownik, którego Konto Użytkownika zostało usunięte przez ALWERO na zasadach opisanych powyżej nie może dokonać́ powtórnej Rejestracji, w tym nie będzie mógł składać zamówień przy użyciu adresu e-mail, którym posługiwał się korzystając z usuniętego Konta Użytkownika.

RABATY I AKCJE PROMOCYJNE

 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie Online może skorzystać z aktualnych Rabatów.
 2. Kod rabatowy Klient dodaje do koszyka przed kliknięciem klawisza DO KASY, wpisując obowiązujący kod w specjalnym okienku i klikając klawisz ZASTOSUJ KUPON. 
 3. Kody rabatowe nie dodają się automatycznie. 
 4. Kod rabatowy obowiązuje na cały Towar z kolekcji regularnej i nie łączą się z innymi rabatami lub akcjami promocyjnymi.
 5. Każdy kod rabatowy może być użyty wielokrotnie – przez cały okres trwania akcji promocyjnej dotyczącej danego kodu.
 6. Kody rabatowe ani pozostałe Rabaty nie łączą się ze sobą ani z innymi Rabatami.
 7. Akceptujemy zwrot Towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego lub objętego akcją promocyjną, z zastrzeżeniem, że Towar spełnia obowiązujące warunki odstąpienia od umowy lub skorzystania z prawa do reklamacji.
 8. W Sklepie stacjonarnym wymiana Towarów zakupionych w Sklepie online z Rabatem jest możliwa – na produkt o tym samym numerze, inny rozmiar i/lub kolor – w zależności od dostępności danego Towaru. 
 9. W Sklepie online wymiana Towarów zakupionych z Rabatem nie jest możliwa.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Integralną częścią Regulaminu Sklepu Online są Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies, do których to dokumentów dostęp możecie Państwo otrzymać za pośrednictwem działów „DANE OSOBOWE” i „PLIKI COOKIES” znajdujące się w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT, które dla Państwa wygody zostały wyłączone do oddzielnych dokumentów, a które w jednoznaczny sposób wskazują m.in. jakie Państwa dane przetwarzamy, jakie pliki cookies wykorzystujemy na Stronie, jak długo, w jakich celach oraz jakie są przysługujące w związku z tym Państwa prawa.
 2. ALWERO informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 3. Klient proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie ALWERO o:
  1. wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem ze Sklepu Online lub Strony, a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych;
  2. wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z działalnością ALWERO.
 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przetwarzania przez ALWERO danych osobowych lub wykorzystania plików cookies prosimy zgłaszać na adres mailowy: shop@alwero-wool.com,  osobiście w Sklepie stacjonarnym lub pisemnie na adres siedziby ALWERO.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Towary oferowane przez ALWERO stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a ALWERO jest jedynym podmiotem, któremu przysługują do nich autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym  prawo do autorstwa utworu i jego oznaczenia przy wykorzystaniu Logo.
 2. Wykorzystanie zakupionych Towarów musi odbywać się z poszanowaniem przysługujących ALWERO praw własności przemysłowej oraz praw autorskich do utworów w postaci zaprojektowanych i wytworzonych przez ALWERO, a oferowanych do zakupu Towarów. 
 3. Nieuprawnione jest pozbawianie zakupionych Towarów oznaczenia autorstwa lub dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, przeszyć czy modyfikacji, a także tworzenie utworów zależnych bez wiedzy i zgody ALWERO w celu ich dalszej odsprzedaży. Nie dotyczy to działań w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu Sklepu Online nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności ALWERO wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oferowane przez ALWERO Towary są produktami standardowymi i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, w tym, nie uwzględniają jego zindywidualizowanych potrzeb lub oczekiwań.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Online nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u ALWERO i możliwością realizacji Zamówienia.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy techniczne w funkcjonowaniu Sklepu Online, a mające swoje źródło w przyczynach związanych z siłą wyższa, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Online z urządzeniem Klienta lub transmisją danych, z której korzysta Klient odwiedzając Stronę lub dokonując czynności w Sklepie Online.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za: zablokowanie serwerów pocztowych lub adresów email Klienta wykorzystywanych w celu skorzystania ze Strony lub Sklepu Online, usunięcie lub zablokowanie wiadomości e-mail Klienta lub ALWERO przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta, a także czasowe zawieszenie dostępności Strony lub Sklepu Online w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Strony.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (ADR)

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (Procedura ADR). Należą do nich:
  1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
 3. Procedura ADR może być korzystną, szybszą i tańszą alternatywą dla sądowego dochodzenia ewentualnych roszczeń. Decyzja o skorzystaniu z niej pozostaje wyłącznie do Państwa decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Sklepu Online obowiązuje od 01.01.2023 roku. 
 2. ALWERO jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu Sklepu Online. 
 3. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu Sklepu Online obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 4. Aktualna i archiwalne wersja Regulaminu Sklepu Online są udostępnione Klientom do pobrania w formie pliku PDF w dziale: REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE ONLINE w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT. 
 5. Wersje archiwalne usuwane są ze Strony w momencie przedawnienia roszczeń zamówień składanych w okresie ich obowiązywania.
 6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Sklepu Online ALWERO zobowiązany jest poinformować Użytkowników, o ich treści i zakresie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie poprzez publikację stosownego komunikatu na Stronie w formie komunikatów POP-UP, jak również w zakładce REGULAMIN SKLEPU ONLINE w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT oraz za pomocą wiadomości email przesłanej Użytkownikowi na wskazany przez niego adres email. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu Sklepu Online”, co skutkuje brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Online przy użyciu Konta Użytkownika.
 7. Uznanie poszczególnych postanowień́ Regulaminu Sklepu Online w sposób przewidziany prawem za nieważne, niekompletne bądź́ nieskuteczne, nie wpływa na ważność́ czy skuteczność́ pozostałych postanowień́ Regulaminu Sklepu Online. W takim wypadku ALWERO zobowiązane jest zastąpić postanowienie nieważne, niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, mając na uwadze cel i zamierzenia ekonomiczne zakwestionowanego postanowienia.
 8. Postanowienia Regulaminu Sklepu Online stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.