Regulamin Konkursu

Kampania LATO'24 - podziel się z nami swoją inspiracją dla naszej nadchodzącej sesji fotograficznej"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Kampania LATO’24, a także organizację i nadzór nad przeprowadzeniem przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram (dalej jako: „Regulamin”).
 2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest spółka pod firmą: ALWERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hecznarowicach, ul. Krakowska 1, 43 – 330 Hecznarowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000456429, posiadająca NIP: 9372666131 oraz REGON: 243220390, e-mail: shop@ealwero.com, tel. 509 451 026.
 3. Definicje:

KOMISJA KONKURSOWA – osoby wybrane przez Organizatora do prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia.

KONKURS – wydarzenie, którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne składane przez Organizatora za pośrednictwem Profilu, organizowane za pośrednictwem oficjalnego Profilu Organizatora w ramach serwisu społecznościowego Instagram. Organizator zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody pieniężnej w postaci vouchera do jednorazowego wykorzystania na zakupy w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym: https://ealwero.com/, ufundowanego przez Organizatora w zamian za zwycięstwo w Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie i szczegółowych zasadach Konkursu opublikowanych w ramach postu promującego organizację Konkursu na Profilu Instagram.

INSTAGRAM – serwis internetowy: www.instagram.com

LAUREAT – Uczestnik, któremu przyznana została Nagroda w trybie określonym w Regulaminie oraz szczegółowych zasadach Konkursu.

NAGRODA – nagroda pieniężna w postaci vouchera do jednorazowego wykorzystania na zakupy w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym: https://ealwero.com/, o wartości i specyfikacji podanej w ogłoszeniu konkursowym oraz na warunkach Regulaminu.

PROFIL – oficjalny profil Organizatora prowadzony w ramach serwisu internetowego Instagram https://www.instagram.com/alwero_official/, promujący działalność Organizatora i wykorzystywany do prowadzenia konkursów, w tym ogłaszania ich organizacji w formie postu ze szczegółowym wykazem warunków jego prowadzenia oraz ogłaszania wyników konkursów.

UCZESTNIK – osoba, która dokonała Zgłoszenia do Konkursu poprzez spełnienie czynności w sposób określony w Regulaminie oraz szczegółowych zasadach Konkursu.

ZGŁOSZENIE – czynność lub dzieło opisane w warunkach przeprowadzenia Konkursu (jako Zadanie Konkursowe), zgłoszone przez Uczestnika jako równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wzięciem udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami Regulaminu oraz szczegółowymi zasadami Konkursu w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”).
 3. Konkurs nie zostaje w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany ani też powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze, a także reklamacje związane z prowadzeniem Konkursu kierowane zostają do Organizatora Konkursu.
 4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 5. Instagram stanowi znak towarowy zastrzeżony na rzecz Meta Platforms.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej ani zakładu wzajemnego lub gry, której wynik zależy od przypadku, a także żadnej innej gry, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2023.227 t.j. z dnia 2.02.2023 roku ze zm.).
 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, z dostępem do serwisu społecznościowego Instagram.
 2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która:
 1. ukończyła 18 r.ż. i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 r.ż. do wzięcia udziału w Konkursie wymagana jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda podlega przedłożeniu na każde wezwanie Organizatora,
 2. stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąc polskim rezydentem podatkowym, lub kraju członkowskiego UE,
 3. nie jest pracownikiem Organizatora lub osobą pozostającą z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej w ramach zatrudnienia,
 4. nie jest członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt c powyżej, do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, nie pozostaje z nimi w stosunku przysposobienia, ani nie jest związana z nimi z tytułu opieki lub kurateli,
 5. nie jest w żaden sposób (osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie) powiązana z Organizatorem,
 6. posiada konto osobiste w serwisie społecznościowym Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram,
 7. zaobserwowała Profil Instagram Organizatora poprzez wybranie opcji „Obserwuj”, na jego Profilu, a także polubiła post promujący organizację niniejszego Konkursu,   
 8. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść,
 9. wykona Zadanie Konkursowe, którego szczegółowe warunki określone zostaną za pośrednictwem niniejszego Regulaminu oraz Profilu Instagram Organizatora, za pośrednictwem własnego profilu, o którym mowa w pkt f powyżej,
 10. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 1. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia do udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy nie mają prawa do tworzenia profili w ramach serwisu społecznościowego Instagram i dokonywania Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich profili. W Konkursie Uczestnicy mogą brać udział wyłącznie osobiście, za pośrednictwem prowadzonego przez siebie konta osobistego, prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Instagram.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, ani też prawa oraz obowiązków z nim związanych (w tym prawa do otrzymania Nagrody) nie można przenosić na osoby oraz podmioty trzecie.
 4. W przypadku, gdy Laureatem został wybrany Uczestnik niespełniający wymogów uczestnictwa określonych w ust. 3 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody. W przypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody, Laureat zostaje niezwłocznie zobowiązany do jej zwrotu lub usunięcia z zasobów informatycznych.
 5. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o której mowa w ust. 7 powyżej, Nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie w ramach wykonania Zadania Konkursowego zajęło kolejne miejsce w Konkursie.
 6. W razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w ust. 3, a także w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika oraz Laureata danych osobowych, Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Uczestnika / Laureata Konkursu przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oryginału lub przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentów (w tym tożsamości) potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.
 1. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Zadaniem Konkursowym jest przekazanie swojej inspiracji dla sesji zdjęciowej LATO’24 pod postem konkursowym

Podziel  się swoimi inspiracjami dla sesji zdjęciowej LATO'24. Może to być ulubiony fotograf, piękna lokalizacja w Polsce, ulubiona modelka, a może sam  jesteś fotografem i chcesz się nam przedstawić.”

 1. Zadanie Konkursowe może zostać wykonane za pomocą wszelkich dostępnych w miejscu przeznaczenia jego publikacji form przekazu (sekcja Komentarze – Instagram).
 2. Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy opublikować wyłącznie w sekcji komentarzy, jako komentarz pod postem promującym Konkurs na oficjalnym Profilu Organizatora.
 3. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie Zadania Konkursowe wykonane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.
 4. Zadania Konkursowe zamieszczone po upływie terminu trwania Konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Zadanie Konkursowe nie może być edytowane ani zmieniane podczas trwania Konkursu. W przypadku stwierdzenia dokonywania zmian przez Uczestnika w ramach opublikowanego Zadania Konkursowego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia jego udziału w Konkursie. 
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do ustosunkowywania się do treści komentarzy Zadań Konkursowych, pod postem promującym organizację Konkursu na Profilu Instagram.
 7. Zadanie Konkursowe powinno spełniać następujące warunki dodatkowe:
 1. powinno zostać przygotowanie w języku polskim lub angielskim (niezależnie od formy przekazu), 
 2. nie zawierać treści obraźliwych oraz wulgarnych, a także treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i obowiązującymi regulacjami prawa,
 3. nie zawierać treści reklamowych (z wyjątkiem treści dotyczących Organizatora),
 4. treść Zadania nie powinna naruszać praw osób trzecich, a w szczególności ich dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i do ochrony wizerunku.
 1. W przypadku podejrzenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 powyżej, Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z brania udziału w Konkursie.
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs odbywa się w dniach od 02.04.2024 roku od godz. 18.00 do dnia 09.04.2024 roku do godz. 18.00.

 1. KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powołuje Komisję konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby, wybrane przez Organizatora.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej sprawują funkcję przedstawicieli Organizatora w ramach organizacji i przebiegu Konkursu.
 4. Po upływie terminu na dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wszystkie prawidłowo dokonane Zgłoszenia przejdzie do oceny Zadań Konkursowych, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. zgodności udzielonych odpowiedzi z tematyką Konkursu,
 2. oryginalności,
 3. kreatywności,
 4. pomysłowości odpowiedzi. 
 1. Dane Laureata wraz z wynikami Konkursu zostaną przez Komisję Konkursową opublikowane za pośrednictwem dedykowanego postu na oficjalnym Profilu Organizatora (wskazanie linku do profilu Instagram Laureata) w terminie do 7 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu.
 2. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie poinformowany równolegle za pośrednictwem wiadomości prywatnej w ramach osobistego profilu serwisu społecznościowego Instagram.
 3. Warunkiem odbioru Nagrody przez Laureata Konkursu jest przesłanie w ramach wiadomości prywatnej Organizatorowi w terminie 48 godzin od opublikowania wyników Konkursu, następujących informacji:
 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu korespondencyjnego (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość),
 3. adresu korespondencji e-mail.
 1. Brak podania przez Laureata informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej równoznaczne jest z rezygnacją z chęci otrzymania Nagrody.
 1. NAGRODY
 1. W Konkursie przewidziano Nagrodę dla Laureata Konkursu, w postaci vouchera o wartości 1000 złotych (słownie: 1000 złotych 00/100), do jednorazowego wykorzystania w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania Nagrody na zakupy w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym: https://ealwero.com/. W przypadku wygranej przez osobę stale mieszkającą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Organizator określa stałą kwotę Nagrody w postaci vouchera w wysokości 222 euro (słownie: 222 euro 00/100). 
 2. W przypadku nie wykorzystania jednorazowego pełnej kwoty Nagrody, pozostałe środki dostępne w ramach vouchera ulegają przepadkowi.
 3. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają zamianie w całości ani w części na inne nagrody, przedmioty rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Wraz z Nagrodą Laureat otrzymuje także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wygranej Nagrody określonej w ust. 1 powyżej („Nagroda Dodatkowa”). Nagroda Dodatkowa podlega przeznaczeniu na pokrycie podatku obciążającego Laureata z tytułu wygranej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 16 grudnia 2022 roku).
 5. Nagroda Dodatkowa podlega automatycznemu potrąceniu przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 16 grudnia 2022 roku), z tytuły łącznej wartości Nagrody oraz Nagrody Dodatkowej, wygranej w Konkursie przez Laureata, na co Laureat wyraża zgodę w chwili dokonania zgłoszenia w Konkursie.
 6. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi za pośrednictwem udostępnionego adresu korespondencji e-mail, w terminie 14 dni od dnia pełnego poinformowania Organizatora o okolicznościach wskazanych w sekcji nr 4 ust. 7 Regulaminu. 
 7. Brak przekazania Organizatorowi pełnych danych umożliwiających przekaz Laureatowi Nagrody za pośrednictwem korespondencji mailowej w terminie 48 godzin od dnia opublikowania wyników Konkursu powoduje przepadek Nagrody na rzecz Uczestnika, którego Zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
 2. Portal Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez Organizatora w stosunku do każdego Uczestnika Konkursu, w związku z jego przeprowadzeniem.
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść oraz formę Zadania Konkursowego przekazanego Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego, a w przypadku Laureatów Konkursu – przez wykorzystanie Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem i warunkami szczegółowymi Konkursu.
 4. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika, wszelkie próby wpływania na wynik Konkursu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych, lub okoliczności zewnętrznych, których nie mógł przewidzieć (siła wyższa).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanych Zadań Konkursowych w ramach Profilu pod postem promującym organizację Konkursu w przypadku podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu na zasadach niniejszego Regulaminu. Informacja o wykluczeniu z Konkursu podlega przekazaniu w wiadomości prywatnej.
 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi:
 1. korespondencyjnie na adres: ul. Krakowska 1, 43 – 330 Hecznarowice,
 2. mailowo, na adres: shop@ealwero.com.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni (siedem dni) od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania Organizatora.
 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora do 14 dni roboczych, od dnia ich dostarczenia.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika w formie, w której została ona Organizatorowi przekazana. W przypadku wniesienia reklamacji drogą korespondencji tradycyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie korespondencji elektronicznej, w przypadku podania adresu mailowego w treści składanej reklamacji.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Mając na uwadze, iż  Zadanie Konkursowe może nosić znamiona utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), dalej jako „Utwór” – Laureat zobowiązuje się przenieść na Organizatora, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a w zamian jedynie za otrzymaną Nagrodę, całość autorskich praw majątkowych oraz innych zbywalnych praw do efektów przejawów działalności człowieka (dalej jako: „Prawa”), do jakichkolwiek Utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie.
 2. Przeniesienie Praw następuje bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
 3. Przeniesienie Praw do Utworów nastąpi na wszystkich znanych w chwili zakończenia trwania Konkursu polach eksploatacji, obejmujących:
 1. w zakresie utrwalania Utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów w tym techniką drukarską, reprograficzną, poligraficzną, zapisu magnetycznego, audialną oraz techniką cyfrową i informatyczną;
 2. w zakresie zwielokrotniania Utworów – zwielokrotnianie Utworów oraz ich egzemplarzy, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i wszelkimi środkami dostępnymi w chwili rozpoczęcia trwania Konkursu, w tym za pomocą techniki drukarskiej, reprograficznej, offsetowej, kserograficznej, zapisu magnetycznego, cyfrowej, informatycznej, audialnej oraz audiowizualnej,
 3. wprowadzania Utworów do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, wprowadzania do sieci multimedialnych, komputerowych, informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, platform cyfrowych oraz Internetu, a także jego eksploatacji,
 4. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 5. w zakresie rozpowszechniania Utworów - publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. zbywania, przenoszenia i udostępniania nabytych Praw na rzecz innych osób,
 7. dokonywanie zmian w tym zmian graficznych Utworów.
 1. W przypadku pojawienia się w przyszłości pól eksploatacji niewymienionych w ust. 3 powyżej, Laureat zobowiązany będzie do przeniesienia na Organizatora całości praw do Utworów również w zakresie tych pól eksploatacji na zasadach tożsamych z tutaj określonymi, w tym w szczególności w ramach warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 2. Laureat upoważnia Organizatora i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i innych opracowań Utworów w toku korzystania przez Organizatora z Utworów w swojej działalności, polegających w szczególności na zmianie kolorystyki, układu graficznego, rozmiarów bez nadzoru autorskiego.
 3. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania Utworów stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami), Laureat niniejszym wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora.
 4. Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 5. Laureat gwarantuje, że Laureat oraz osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Organizatora, jego następców prawnych i ich licencjobiorców.
 6. Wraz z przeniesieniem Praw do Utworów, w ramach wynagrodzenia, Laureat przenosi własność nośników, na których Utwory zostały utrwalone.
 7. Przejście na Organizatora Praw do Utworów oraz własności nośników nastąpi z chwilą publikacji wyników Konkursu na Profilu Organizatora.
 8. Laureat zapewnia, że wszystkie Utwory przygotowane przez Laureata w ramach Umowy, będą oryginalne zaś Organizatorowi przysługują wyłączne prawa majątkowe do Utworów.
 9. Laureat odpowiada wobec Organizatora za to, że przekazane przez Laureata Utwory nie będą naruszać praw osób trzecich, w całości ani w jakiejkolwiek części.
 10. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 11. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią Zadania Konkursowego na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym w szczególności na upublicznienie tekstu w kanałach social media Organizatora Konkursu stronie sklepu internetowego Organizatora.
 12. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych Uczestników jest ALWERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hecznarowicach, ul. Krakowska 1, 43 – 330 Hecznarowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000456429, posiadającą NIP: 9372666131 oraz REGON: 243220390.
 2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem:
 1. adresu e-mail: shop@ealwero.com,
 2. tel. 509 451 026
 3. osobiście, w siedzibie Administratora. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 1. imię i nazwisko,
 2. nick profilu Instagram,
 3. adres mailowy,
 4. adres korespondencyjny. 
 1. Administrator informuje, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody zgodnie z Regulaminem, w celach podatkowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podstawą do przetwarzania danych we wskazanych celach jest udzielona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), prawne obowiązki ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 3. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jak również powiadomienia o przyznaniu Nagrody oraz wydania Nagrody dla Laureata.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych dobrowolne, jednak ich niepodanie umożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 7. Odbiorcą danych Uczestników Konkursu są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są transferowane do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Uczestników nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i nie są poddawane profilowaniu.
 10. Uczestnik posiada prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych,
 2. sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Organizatora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Organizator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Organizatorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Organizatora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. przenoszenia danych, jeżeli:
 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w wersji elektronicznej, nieodpłatnie na stronie sklepu internetowego Organizatora: www.ealwero.com, z możliwością trwałego zapisu.
 2. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W przypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność jego pozostałych postanowień. W miejsce postanowień, które okażą się bezskuteczne, za skuteczne uzna się te postanowienia, które odpowiadają znaczeniu i celowi niniejszego Regulaminu wynikającym z całości jego uregulowań.
 7. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2024 roku.